Status i kommisjonens arbeid

Finnmarkskommisjonens sammensetting idag. Fra venstre: John Bernhard Henriksen, Hilde Heggelund, Jon Gauslaa (leder), Veronica Andersen og Ole Henrik Magga.

I 2018 er det 10 år siden Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd 14. mars 2008. Kommisjonen har vært i operativ virksomhet siden februar 2009. Kommisjonen har hittil avsluttet arbeidet i fem felt, og arbeider i dag i tre felt.

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk. Kommisjonen gjør egne undersøkelser om historiske bruks- og eierrettigheter og tar stilling til rettighetsforholdene i hvert felt og de innkomne rettighetsmeldingene.

Mer om kommisjonens arbeid og arbeidsmåte i et felt

Kommisjonens konklusjoner i et felt fremkommer i en rapport. Kommisjonens konklusjoner er basert på brede og åpne innspillsrunder og høringsmøter, grundig dokumentasjon av historiske og faktiske forhold og juridisk kompetanse. Det fremkommer også hvilken dokumentasjonen kommisjonen har benyttet seg av.

Ferdigstilt fem felt

Kommisjonen har avsluttet arbeidet i fem felt:

- Felt 1 Stjernøya/Seiland - kunngjort februar 2009, avsluttet mars 2012.
- Felt 2 Nesseby - kunngjort februar 2009, avsluttet februar 2013.
- Felt 3 Sørøya - kunngjort mars 2010, avsluttet oktober 2013.
- Felt 5 Varangerhalvøya øst (Vadsø og Vardø) - kunngjort mars 2011, avsluttet 2014.
- Felt 6 Varangerhalvøya vest (Berlevåg og Båtsfjord) - kunngjort mai 2013, avsluttet oktober 2015.

Resultatene

I de fem utredningsfeltene som er avsluttet har kommisjonen:

  • Foretatt en generell vurdering av rettighetsforholdene i hvert felt. Kommisjonen har lagt til grunn at Finnmarkseiendommen (FeFo) eier det aller meste av grunnen i disse feltene.
  • Lokalbefolkningen har likevel bruksrettigheter som har et selvstendig rettsgrunnlag og som derfor ikke kan oppheves av lov.
  • Bruksrettighetene har ikke karakter av særlige eller eksklusive rettigheter. De er underlagt FeFos forvaltning, men rettighetenes eksistens begrenser FeFos eierrådighet.
  • Kommisjonen har i tillegg til den generelle vurderingen av rettighetsforholdene i hvert felt behandlet til sammen 39 rettighetsmeldinger/krav.  
  • 23 av disse 39 kravene er fremmet av lokale sammenslutninger og gjelder kollektive krav. Av disse 23 har 11 fått medhold så langt de har reist spørsmål som er omfattet av kommisjonens mandat, 4 har fått delvis medhold og 8 har ikke ført frem.
  • 16 av kravene gjelder individuelle rettigheter og er fremmet av enkeltpersoner/familier. Av disse har 8 fått medhold, 4 har fått delvis medhold og 4 av kravene har ikke ført frem.
  • 1 av kravene gjaldt interne forhold i reindriften (felt 6).

Når det gjelder etterfølgende behandling i rettssystemet, har to saker vært behandlet i Høyesterett:

  • Stjernøysaken (felt 1): Utmarksdomstolen (UTMA-2014-162528-3 og UTMA-2014-164564) og senere Høyesterett (HR-2016-2030 A) stadfestet kommisjonens konklusjon om at FeFo er grunneier.
  • Nessebysaken (felt 2): Finnmarkskommisjonens konklusjon var at bygdelaget/ lokalbefolkningen har bruksrettigheter med et selvstendig rettsgrunnlag og som derfor ikke kan oppheves av lov. Disse bruksrettighetene har ikke karakter av særlige eller eksklusive rettigheter. De er underlagt FeFos forvaltning, men rettighetenes eksistens begrenser FeFos eierrådighet. Utmarksdomstolen (UTMA-2014-164739) kom – i motsetning til kommisjonen – til at det er etablert eksklusiv bruksrett for lokalbefolkningen i den østre delen av kommunen og lokalbefolkningen fikk delvis medhold i at de hadde rett til å forvalte utmarksressursene. Saken ble behandlet av Høyesterett i plenum i januar 2018, og domsavsigelsen vil ventelig foreligge i mars/april 2018.

I tillegg har Utmarksdomstolen behandlet to saker som er avsluttet med rettskraftig dom, uten at sakene ble anket til Høyesterett. Begge sakene gjaldt felt 5 Varangerhalvøya øst. I den ene saken var Utmarkdomstolens konklusjon sammenfallende med kommisjonens (UTMA-2016-9837), mens Utmarksdomstolen i den andre saken ikke gikk like langt som kommisjonen med hensyn til å anerkjenne rettighetserverv fra en privatperson (UTMA-2016-41336).

Status i 2018

Pr. idag arbeider kommisjonen i tre utredningsfelt:

- Felt 4 Karasjok, kunngjort januar 2011.
- Felt 7 Tana og Tanafjorden, kunngjort september 2014.
- Felt 8 Kautokeino, kunngjort september 2017.

Kommisjonen behandler i felt 4 Karasjok 73 rettighetsmeldinger om mulige rettigheter i feltet. I dette feltet er arbeidet mer omfattende enn i tidligere felt. Kommisjonen møter en rekke utfordringer som på langt nær har vært til stede i samme grad i tidligere felt; antall meldinger/krav, krevende faktiske og rettslige spørsmål og tospråklig kommunikasjon (muntlig og skriftlig).

Av de 73 innkomne meldingene gjelder 30 interne forhold i reindriften. Kommisjonen skal her ta stilling til tvister som ulike organer og instanser har forsøkt å løse i flere tiår. Disse tvistene er oppstått i spenningsfeltet mellom tradisjonell rettstenkning og inngripen fra sentrale myndigheter gjennom lovgivning og forvaltningsvedtak.  

I felt 7 Tana og Tanafjorden har kommisjonen så langt mottatt 27 rettighetsmeldinger. Kommisjonen skal utrede FeFo-forvaltet grunn i Tana kommune. I tillegg skal kommisjonen utrede kollektive og individuelle rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområder i hele Tanafjorden, dersom noen med rettslig interesse krever det.

I 2018 tar kommisjonen sikte på å starte med høringsmøter i feltet.

Felt 8 Kautokeino ble kunngjort i september 2017. I 2018 vil det bli holdt informasjonsmøter for befolkningen i feltet. De eksterne sakkyndige (NIKU) har startet sitt forberedende arbeid i feltet.

Muntlige kilder sikres

Kommisjonen er opptatt av å sikre muntlige kilder i områder som ikke er utlyst som utredningsfelt. Finnmarks historie er spesiell og mye av det arkiverte materialet bygger på informasjon gjort av folk som kommer utenfra. Det finnes lite materiale som beskriver lokalbefolkningens bruk og rettsoppfatninger. For å sikre dokumentasjon om utmarksbruk intervjues eldre personer om temaet. Hittil er det gjennomført intervjuer i flere områder i Finnmark, og i 2017 og 2018 sikres kunnskap fra deler av kyst- og fjordområdene i Vest-Finnmark. Dette oppdraget utføres av Samisk nærings- og utredningssenter (SEG).

Den informasjonen og kunnskapen som dokumenteres fra muntlige kilder vil kommisjonen bruke når det aktuelle området skal utredes.

Finnmarkskommisjonen årsmelding 2017


Kontaktperson: Kommisjonsleder Jon Gauslaa, tlf. 48014755.


Til toppen