Interesserepresentanter

For å ivareta partenes interesser har kommisjonen oppnevnt representanter for ulike interessegrupper som følger kommisjonens arbeid i feltet.

Ordningen er en form for rettshjelpstiltak og er et alternativ til at partene opptrer for kommisjonen med egen advokat eller liknende.

Finnmarkskommisjonen har i møte 24.-25. august 2010 oppnevnt disse interesserepresentanter for felt 2 Nesseby. Oppnevningen gjelder til kommisjonen har avsluttet sitt arbeid og avlevert sin rapport med konklusjoner om rettighetsforholdene i feltet.

Interesserepresentanter i felt 2 Nesseby:

Gunn-Britt Retter, for fastboende utmarksbrukere
Kontaktinformasjon: tlf. 91359222, epost: gunn-britt@retter.no, postadr: Bergeby, 9840 Varangerbotn

Geir Kristiansen, for friluftslivet
Kontaktinformasjon: tlf. 78959091 / 90549277, epost: gkristia@gmail.com, postadr: Klubbvik, 9840 Varangerbotn

Øystein Nilsen, for jordbruket
Kontaktinformasjon: tlf. 78959057 / 48224130, epost: eystnils@online.no, postadr: Abelsborg, 9840 Varangerbotn

Inger Anita Smuk, for reindrifta
Kontaktinformasjon: tlf. 91543934, epost: inger.smuk@gmail.com, postadr: 9840 varangerbotn

Bjarne H. Johansen, for sjølaksefisket
Kontaktinformasjon: tlf. 90683976, epost: bjarne.johansen@dcpost.no, postadr: Gardak, 9845 Tana

Kriterier for oppnevning av interesserepresentanter:
- Kunnskaper om bruken av utmark i det aktuelle felt, og om næringen/ interessegruppen representantan skal oppnevnes for.
- Oppslutning fra organisasjoner. Derson ulike interessegrupper/ sammenslutninger foreslår samme navn vil dette vektlegges av kommisjonen.
- Lokalhistoriske kunnskaper.
- Kjønnsbalanse. Hvert kjønn skal være representert med minst to representanter, jf. likestillingsloven § 21, 2.

Kommisjonen mottok disse forslagene til interesserepresentanter i felt 2 Nesseby (14.07.10).

Til toppen