Interesserepresentanter

For å ivareta partenes interesser har kommisjonen oppnevnt representanter for ulike interessegrupper som følger kommisjonens arbeid i feltet.

Ordningen er en form for rettshjelpstiltak og et alternativ til at partene opptrer for kommisjonen med egen advokat eller liknende.

Finnmarkskommisjonen har i møte 6.-9. juni 2011 oppnevnt som interesse-representanter i felt 3 Sørøya. Oppnevnigsperioden er frem til kommisjonen har avsluttet sitt arbeid i feltet og avlevert rapport.

Interesserepresentanter i felt 3 Sørøya:  

Ellen Johanne Kvalsvik, for fastboende utmarksbrukere.
Kontaktinformasjon: tlf. 97002239, epost: ellen-j.kvalsvik@live.no, postadr; 9650 Akkarfjord.

Roar Olsen, for friluftslivet. Kontaktinformasjon: tlf. 47468702, epost: rroaro@start.no postadr: Hollenderveien 8, 9590 Hasvik.

Einar Røe, for jordbruket. Kontaktinformasjon: tlf. 78419318 / 99041505, epost: emroee@online.no postadr: Gammelhjem, 9664 Sandøybotn.

Gisle Loso, for reindrifta. Kontaktinformasjon: tlf. 95151112, epost: advokat.loso@c2i.net, postadr; Myrvn. 10, 9590 Hasvik.

Carina Prytz-Wallmann, for sjølaksefisket. Kontaktinformasjon: tlf. 40058299, epost: caprytz@online.no, postadr: Hasfjordv. 62, 9590 Hasvik. 

Møter mellom kommisjonen og interesserepresentantene
Kommisjonen har hittil hatt tre møter med interesse-representantene; oppstartmøte 25. august 2011 i Hammerfest, 26. januar 2012 i Tromsø hvor sakkyndige presenterte sin utredning og sist i forbindelse med befaring og høringsmøte 28.-30.august 2012.

Kriterier for oppnevning av interesserepresentanter:
- Kunnskaper om bruken av utmark i det aktuelle felt, og om næringen/ interessegruppen representantan skal oppnevnes for.
- Oppslutning fra organisasjoner. Derson ulike interessegrupper/ sammenslutninger foreslår samme navn vil dette vektlegges av kommisjonen.
- Lokalhistoriske kunnskaper.
- Kjønnsbalanse. Hvert kjønn skal være representert med minst to representanter, jf. likestillingsloven § 21, 2.

Les mer om formål, mandat, oppgaver og status:
- Retningslinjer for interesserepresentanter
- Kommisjonens brev til aktuelle organisasjoner, lag og foreninger om forslag til interesserepresentanter.
- Her er mottatte forslag til interesserepresentanter
- Les mer om kommisjonens arbeidsmåte og om interesserepresentantordningen


Til toppen