Interesserepresentanter

For å ivareta partenes interesser har kommisjonen oppnevnt representanter for ulike interessegrupper som følger kommisjonens arbeid i feltet.

 

 

 

  

 

 

 

 

Ordningen er en form for rettshjelpstiltak og er et alternativ til at partene opptrer for kommisjonen med egen advokat eller liknende.

Finnmarkskommisjonen har i møte 16.-18. april 2012 oppnevnt interesserepresentanter i felt 5 Varangerhalvøya-øst. Oppnevningperioden er frem til kommisjonen har avlevert sin rapport for feltet. 

Interesserepresentanter i felt 5 Varangerhalvøya øst:

Trygg Jakola, for fastboendes utmarksbrukere. Kontaktinformasjon: tlf 95200258, epost trygg.jakola@gmail.no, postadr Bergvn. 26, 9802 Vestre Jakobselv.

Jan Wengen, for friluftslivet. Kontaktinfo: tlf 47619702, epost jan.wengen@vadso.kommune.no, postadr Lindi 2, 9800 Vadsø.

Kjersti Schanche, for jordbruket. Kontaktinfo: tlf 95016520, kjersti.schanche@samediggi.no, postadr Abelsborg, 9840 Varangerbotn.

Inger Anita Smuk, for reindrifta. Kontaktinfor: tlf 91543934, epost inger.anita.smuk@gmail.com, postadr Tangnesvn. 7, 9840 Varangerbotn.

Tore Solstad, for sjølaksefisket. Kontaktinfo: tlf 92669137, epost toresols@online.no, postadr 9960 Kiberg.

Møter hittil mellom kommisjon og interesserepresentanter
Første møtet mellom kommisjonen og interesserepresentantene i feltet var 4. juni 2012. Interesserepresentantene deltok når sakkyndige presenterte sin utredning 15. oktober 2012. Interesserepresentantene med i befaringene og høringsmøtet i feltet 27.-29. august 2013, og de bidro i prosessen med planleggingen av disse.

Kriterier for oppnevning av interesserepresentanter:
- Kunnskaper om bruken av utmark i det aktuelle felt, og om næringen/ interessegruppen representantan skal oppnevnes for.
- Oppslutning fra organisasjoner. Derson ulike interessegrupper/ sammenslutninger foreslår samme navn vil dette vektlegges av kommisjonen.
- Lokalhistoriske kunnskaper.
- Kjønnsbalanse. Hvert kjønn skal være representert med minst to representanter, jf. likestillingsloven § 21, 2.

Mer informasjon om ordningen og prosessen rundt oppnevningen:
Retningslinjer for interesserepresentanter
- Kommisjonens arbeidsmåte og interesserepresentantordningen 
- Brev om oppnevningen til organisasjoner, lag og foreninger i felt 5
- Forslag til interesserepsentanter


Til toppen