Felt 8 Kautokeino

Finnmarkskommisjonen kunngjorde 18. september 2017 oppstart av utredningsarbeidet i felt 8 Kautokeino. 

Finnmarkskommisjonen har oppnevnt interesserepresentanter, og første møte var 25. august 2021 i Kautokeino.  

Rettighetskartleggingen omfatter all grunn i Kautokeino kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog Finnmark ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006. Kommisjonen skal også utrede interne forhold i reindriften, dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det. 

Mulige rettighetshavere oppfordres til å melde inn mulige rettigheter, og mottatte rettighetsmeldinger legges fortløpende ut her på nettsiden.

Kommisjonen har gjennomført folke-/informasjonsmøter, og sakkyndige, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), er i ferd med å avslutte sitt utredningsarbeid for kommisjonen i feltet.

Prosess og status:

2021: 

25. august: Første møte med interesserepresentantene i Kautokeino 

Fra vårvinteren: Fortsette med bevissikringsintervjuer - muntlige kilder/informanter foreslått av de som har sendt inn rettighetsmeldinger

2020

Høstvinteren: Planlagt å fortsette med bevissikringsintervjuer UTSATT

25. mars: Første møte med interesserepresentantene UTSATT 

28.-30. januar: Oppnevnt interesserepresentanter 

2019

20. november: Ber om forslag til interesserepsentanter innen 10. januar 2020

Juli - august: Fortsetter med bevissikringsintervjuer av de eldste innmeldte vitnene

Hele året: Sakkyndige, NIKU og deres underleverandører intervjuer og utreder

2018

Juni: Sakkyndige, NIKU, er i gang med sitt grunnlagsarbeid for kommisjonen

Fra mars: Igangsatt arbeidet med bevissikringsintervjuer av de eldste innmeldte informanter/vitner i mottatte rettighetsmeldinger

13. mars kl. 18: Åpent informasjons-/folkemøte, LES-bygget, Kautokeino

14. mars kl. 18: Åpent informasjon-/folkemøte, grendehuset i Masi

Fra nyttår: Sakkyndige igangsetter sitt arbeid

2017

16. november: Inngått kontrakt med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) om sakkyndig utredning.

18. september: Kunngjort oppstart i feltetUtlyst offentlig anbudskonkurranse om sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet.

 

Mer informasjon:

Les mer om kommisjonens arbeid 

Les kommisjonens årsmeldinger om arbeidet i feltet og status generelt

 

Til toppen