Ofte stilte spørsmål

Hva er Finnmarkskommisjonens oppgave?

Kommisjonen skal etter finnmarksloven § 29 kartlegge  ”bruks- og eierrettigheter til den grunnen som Finnmarkseiendommen overtar”. Dette vil blant annet omfatte bruksrettigheter til ulike former for utmarksbruk, så som hogst, bufebeite og jakt, fangst og fiske. I tilfeller hvor en gruppe, for eksempel et bygdelag, har utøvd langvarig, eksklusiv og mangesidig bruk av bygdas nærområde, kan det også være aktuelt å vurdere om vilkårene for anerkjennelse av eierrettigheter på kollektivt grunnlag er oppfylt. 

Skal kommisjonen kartlegge rettigheter til kyst- og fjordfiske utenfor Finnmark?

Ja. Etter en endring i finnmarksloven i 2013 skal kommisjonen også kartlegge rettigheter til kyst- og fjordfiske, men bare dersom den mottar krav om dette fra noen som har et reelt behov for å få avklart spørsmål som gjelder slike rettigheter.

Skal kommisjonen kartlegge interne rettighetsforhold i reindriften?

Ja, men bare dersom det kreves av noen som har rimelig grunn til å få avklart slike forhold (”rettslig interesse”). Forholdet mellom reindriftsutøverens og andres rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn skal derimot kartlegges på vanlig måte.

Skal kommisjonen kartlegge rettigheter til laksefiske i Tana- og Neidenvassdragene?

Nei. Det følger av § 6 i forskriften om Finnmarkskommisjonen at kommisjonen ikke skal kartlegge slike rettigheter. Forskriften gjør ikke tilsvarende begrensninger for laksefisket i Alta-vassdraget, men den delen av dette fisket som tilligger Alta laksefiskeri interessentskap faller utenfor kommisjonens kartlegging, da dette ikke kan anses som rettigheter til den ”grunnen som Finnmarkseiendommen overtar”. Rettigheter til laksefiske i Finnmarks øvrige lakseelver, vil derimot være gjenstand for kartlegging på vanlig måte.

Skal kommisjonen bare kartlegge rettigheter som noen krever å få anerkjent?

Nei. I motsetning til de vanlige domstolene, er Finnmarkskommisjonen ikke avhengig av at en part anlegger sak for å kunne utrede rettighetsforholdene i et område. Kommisjonen skal også ta stilling til aktuelle rettighetsspørsmål som det ikke er reist krav om fra en part.

Er kommisjonens konklusjoner det siste ordet om rettighetsforholdene i Finnmark?

Nei. Dersom Finnmarkseiendommen eller andre parter i saker som kommisjonen har behandlet, er uenige i konklusjonene kan de bringe saken inn for Utmarksdomstolene for Finnmark. Utmarksdomstolens avgjørelser kan påankes videre til Høyesterett.

Skal kommisjonen kartlegge rettigheter på privateid grunn i Finnmark?

Nei. Kommisjonens kartlegging er begrenset til den grunnen som Finnmarkseiendommen overtok 1. juli 2006. Kartleggingen omfatter dermed all grunn i Finnmark som Statskog SF på dette tidspunktet hadde grunnbokshjemmel til eller eide uten å ha grunnbokshjemmel, men ikke grunn som før 1. juli 2006 var utskilt som privat grunn.

Vil kommisjonens virksomhet medføre at Finnmarksvidda privatiseres?

Nei. Kommisjonen er opprettet for å kartlegge omfanget av og innholdet i eksisterende rettigheter. Dersom det viser seg at noen har opparbeidet seg bruks- eller eierrettigheter til et område gjennom langvarig bruk, vil de få anerkjent slike rettigheter gjennom kommisjonens kartlegging, men kommisjonen skal ikke dele ut nye rettigheter til noen. 

Skal kommisjonen bare kartlegge samiske rettigheter?

Nei. Kommisjonens kartlegging skal være etnisk nøytral. Kartleggingen skal omfatte rettigheter som er opparbeidet av etniske nordmenn, kvener og andre grupper, på lik linje med rettigheter som er opparbeidet av samer. Det avgjørende for om rettigheter vil bli anerkjent vil være den bruken som er utøvd, ikke brukerens etnisitet.

Vil kommisjonen få noe ansvar for forvaltningen av Finnmarkseiendommens grunn?

Nei. Forvaltningen av Finnmarkseiendommens grunn vil fortsatt ligge til dennes styre. I den grad kartleggingen gir grunnlag for å anerkjenne at andre har ervervet bruks- eller eierrettigheter på denne grunnen, vil imidlertid rettighetene ikke lenger være underlagt Finnmarkseiendommens forvaltning. Fordi kartleggingen er et utslag av at rettsforholdene på Finnmarkseiendommens grunn ikke er endelig avklart, kan kartleggingen også legge visse indirekte og midlertidige bånd på utøvelsen av Finnmarkseiendommens eierrådighet.

Skal kommisjonen behandle spørsmål av offentligrettslig karakter (vindkraft, kommunikasjonsutbygging, områdevern, kommunale arealplaner mv.)?

Nei. Spørsmål som gjelder slike forhold vil bli behandlet og avgjort av de organene som i dag har myndighet til å treffe beslutninger på de aktuelle saksområdene. Kommisjonens konklusjoner om rettighetsforholdene i et område, vil imidlertid kunne få betydning for vurderingene hos vedkommende offentlige beslutningsmyndighet.  

Til toppen