Bakgrunn

Rettighetsforholdene til utmarks- og fjellområdene i Sør Norge har i løpet av 1900-tallet blitt avklart gjennom omfattende retts- og kartleggingsprosesser. Derimot har det ikke skjedd noen tilsvarende avklaring av rettighetsforholdene i Finnmark, hvor de indre områdene ble underlagt norsk jurisdiksjon i 1751, og de østre områdene først i 1826.


17. juni 2005 - Finnmarksloven ble vedtatt. Loven etablerer en ny forvaltningsordning for grunnen i Finnmark, og er et ledd i prosessen frem mot en endelig avklaring av rettighetsforholdene i fylket.

1. juli 2006 Finnmarkslovens kapittel 2, som innebærer at mesteparten av grunnen i Finnmark ble overført fra Statskog SF til det nye eierorganet Finnmarkseiendommen, trådte i kraft.

14. mars 2008 - Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt for  å kartlegge eksisterende rettigheter som folk i Finnmark gjennom langvarig bruk har opparbeidet til den grunnen Finnmarkseiendommen overtok 1. juli 2006.

1. januar 2013 - Finnmarkskommisjonens mandat ble endret slik at kommisjonen også skal behandle rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområder i Finnmark dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det.

Les mer om sammenheng, bakgrunn og lovgrunnlag

Finnmarkskommisjonens mandat

Til toppen