Tvungen gjeldsordning

Tvungen gjeldsordning er et alternativ om kreditorene og den som skylder penger ikke blir enige om en avtale (frivillig gjeldsordning).

Domstolen tar stilling til tvungen gjeldsordning

Dersom skyldner og kreditorene ikke blir enige, og skyldner vil opprettholde sitt forslag til avtale, kan han begjære tvungen gjeldsordning overfor domstolen. Namsfogden bistår skyldneren også i dette arbeidet. Begjæring om tvungen gjeldsordning må fremsettes for namsfogden før utløpet av gjeldsforhandlingsperioden. Begjæringen sendes deretter til domstolen som innkaller skyldneren og alle kjente kreditorer til et rettsmøte. Forslaget til tvungen gjeldsordning legges ved innkallingen. Kreditorene får en frist på å fremsette skriftlige uttalelser forut for rettsmøtet. Dersom en uttalelse ikke viser at retten av eget tiltak skal nekte å stadfeste forslaget, skal uttalelsen bare tas hensyn til dersom den er kommet retten i hende innen fristen og kreditoren samtidig sendte en kopi til skyldneren.

Utfall av domstolens behandling

Domstolen skal stadfeste et forslag til tvungen ordning dersom skyldner oppfyller vilkårene i loven. Retten kan stadfeste en gjeldsordning selv om kreditorene har innsigelser.

Dersom et forslag virker støtende, det foreligger en saksbehandlingsfeil eller det foreligger mange omtvistede fordringer slik at det ikke er grunnlag for å vurdere forslaget til skyldner, skal retten nekte stadfestelse. Dette betyr at skyldner ikke oppnår gjeldsordning.

Dersom domstolen ikke stadfester en begjæring om tvungen ordning, kan skyldneren søke på nytt dersom hindringer som lå i veien for å få gjeldsordning i første omgang blir avhjulpet.En skyldner kan som hovedregel kun oppnå gjeldsordning en gang. Det er derfor viktig at det blir fremsatt forslag som er realistiske og som det er sannsynlig at en skyldner klarer å overholde. Dersom en skyldner ikke overholder avtalen med sine kreditorer, kan kreditorene når som helst kreve opphevelse av ordningen. Dersom retten tar til følge en begjæringen om opphevelse av en gjeldsordning, betyr dette at skyldneren er tilbake der han startet før han søkte om gjeldsordning.

Nettstedet til namsfogden har mer informasjon om vilkår og søknad om gjeldsordning (lenke til politiet.no)

Til toppen