Konkurs

lovbok og dommerklubbe

På disse sidene gis en oversikt over domstolenes behandling av konkurssaker mot privatpersoner eller selskaper.

Hva er en konkurs og hvordan foregår konkursbehandlingen?  Hvordan skal du begjære noen konkurs eller begjære oppbud?

Hva er konkurs?

Konkurs er et juridisk begrep. Ved en konkurs mister skyldner (den som skylder penger) retten til å bestemme over eiendelene sine. Eiendelene kan selges, slik at kreditorene (de man skylder penger) kan få dekket kravene sine. Både privatpersoner, aksjeselskaper og andre foretak kan gå konkurs.

Hvilke vilkår må være til stede?

Det er et vilkår for konkurs at skyldneren er insolvent. Det betyr at skyldnerens verdier og inntekter ikke er tilstrekkelige til å dekke gjelden og at betalingsproblemene ikke er midlertidige.

Hvem kan be om at det skal åpnes konkurs?

Kreditorer som har penger til gode hos en skyldner og som kan vise at skyldneren er insolvent, kan be retten om at det åpnes konkurs. Det skjer ved en konkursbegjæring. En kreditor kan være et foretak, en privatperson eller en offentlig instans.

Hvem behandler en konkursbegjæring?

En begjæring om konkurs behandles av domstolen i rettskretsen der skyldner har bostedsadresse (privatperson) eller forretningsadresse.

Original konkursbegjæring og 4 kopier (med vedlegg) sendes per post eller leveres tingretten som skal behandle konkursbegjæringen. 

Hva koster det å begjære konkurs?

Den som begjærer noen konkurs må betale et beløp på kr 59 950. Dette beløpet skal dekke en del av utgiftene til konkursbehandlingen. Se gebyr og betaling for betalingsinformasjon.

Når et selskap begjærer seg selv konkurs (oppbud) eller når en ansatt begjærer arbeidsgiver konkurs, er man fritatt fra å betale beløpet.

Hvordan behandler tingretten en konkursbegjæring?

Etter at retten har mottatt og kontrollert begjæringen, innkalles både skyldneren og den som har begjært konkurs til et rettsmøte. Innkallingen sendes til alle kjente adresser og forkynnes også ved hjelp av politi eller stevnevitne. Dette gjelder ikke i de sakene hvor selskap begjærer oppbud. Her vil tingretten kunne åpne konkurs umiddelbart om vilkårene er tilstede.

I rettsmøtet kan retten avgjøre om konkurs skal åpnes. Hvis retten åpner konkurs, vil retten oppnevne en advokat som bostyrer. Bostyrers hovedoppgave er å skaffe penger til å dekke kreditorenes krav. Dette skjer ved at bostyrer selger skyldnerens eiendeler og innkrever ubetalte krav. Deretter skal bostyrer sørge for en riktig fordeling av gjenværende midler mellom kreditorene. Bostyrer kan gi mer informasjon om arbeidet som utføres.

Når bostyrer er ferdig med arbeidet, skriver retten en avgjørelse som avslutter saksbehandlingen.

Mer utfyllende informasjon om konkurs kan du finne hos Konkursrådet.

Til toppen