Konkursbegjæring fra arbeidstaker

Hvis du ikke får lønn eller feriepenger fordi arbeidsgiver ikke kan betale, kan du begjære arbeidsgiver konkurs. Når det er åpnet konkurs, kan du søke dekning av lønn og andre utgifter fra den statlige lønnsgarantiordningen. Denne siden forklarer hva lønnsgarantiordningen går ut på og hvordan man går fram for å begjære en konkurs.

Når kan jeg begjære arbeidsgiver konkurs?

Hvis du ikke får lønn eller feriepenger, kan du begjære arbeidsgiver konkurs.

Hvordan går jeg frem for å begjære arbeidsgiver konkurs?

Når du ikke får lønn – send påkrav

Hvis du ikke får utbetalt lønnen din på den vanlige lønningsdagen, sender du så fort som mulig et kravbrev (påkrav) til arbeidsgiver. Dette bør du sende rekommandert. I kravbrevet må det stå hva kravet gjelder, hvilket beløp og for hvilken periode arbeidsgiver skylder deg penger. Gi arbeidsgiver minst én ukes frist til å betale.

Skjema for krav om betaling.  

Når arbeidsgiver ikke betaler etter påkrav – send konkursvarsel

Fire uker etter at du sendte det rekommanderte brevet (påkrav), skriver du et konkursvarsel (betalingsoppfordring). Dette skal forkynnes for arbeidsgiver av politi/stevnevitne.

Hva skal konkursvarselet inneholde?

  • Vis til påkravet du har sendt tidligere. Gjenta gjerne beløpet arbeidsgiver skylder deg, hva kravet gjelder og for hvilken periode arbeidsgiver skylder deg penger.

  • Gi arbeidsgiver to ukers frist fra lovlig forkynning til å betale.

  • Skriv: "Det vil bli tatt ut konkursbegjæring dersom betaling ikke skjer innen fristens utløp".

  • Husk også å skrive: "Du gjøres oppmerksom på at ved behandlingen av konkursbegjæringen vil insolvens i alminnelighet antas å foreligge og konkurs kunne åpnes, når betaling uteblir etter at konkursvarsel er forkynt i henhold til konkursloven § 63".

Det er viktig at ovennevnte punkter er med i konkursvarselet, for at du senere skal kunne få åpnet konkurs.

Konkursvarselet sender du i to eksemplarer til politi/Hovedstevnevitne som så forkynner konkursvarselet for arbeidsgiveren.

Skjema for konkursvarsel.

Dersom arbeidsgiver fortsatt ikke betaler – send konkursbegjæring

Når to-ukersfristen i konkursvarselet har gått ut, må du sende konkursbegjæring til domstolen. Begjæringen må du sende i minst fem eksemplarer med vedlegg, og den må være mottatt av retten innen to uker etter betalingsfristen i konkursvarselet. Dersom du venter lenger, må varselet forkynnes på nytt.

Skjema for konkursbegjæring

Saksgang etter retten har mottatt konkursbegjæringen

Etter at retten har mottatt og kontrollert begjæringen, innkalles både du og skyldneren til et rettsmøte. Innkallingen sendes til alle kjente adresser og forkynnes også ved hjelp av stevnevitnet. 

I rettsmøtet kan retten avgjøre om konkurs skal åpnes. Ved en konkursåpning vil retten oppnevne en advokat som bostyrer. Bostyrer kan gi nærmere informasjon om det videre arbeidet som utføres.

Når det er åpnet konkurs kan du søke dekning av lønn med mere fra den statlige lønnsgarantiordningen.

Hva er viktig å vite om lønnsgarantiordningen?

Både for lønns- og feriepengekrav gjelder tidsfrister for hvor gamle kravene kan være, for at de skal kunne dekkes av lønnsgarantien. Du bør derfor handle raskt og sørge for å begjære arbeidsgiver konkurs ved å følge fremgangsmåten beskrevet ovenfor. Noen av omkostningene du kan få i forbindelse med konkursbegjæringen, f.eks. gebyrer, advokathonorar og lignende, kan dekkes av garantien.

Informasjon om lønnsgarantiordningen finner du på www.nav.no. Kontaktinformasjon:

Nav Lønnsgaranti Postboks 6683 St. Olavs plass 0129 Oslo Tlf: 22 82 20 00 E-post: nav.lonnsgaranti@nav.no

Du kan finne mer informasjon om konkurs på Konkursrådets nettsider.

 

 

Til toppen