Rekonstruksjon

Den nye rekonstruksjonsloven, som erstatter tidligere regler om gjeldsforhandling etter konkursloven, trådte i kraft mandag 11. mai 2020. Loven er midlertidig og gjelder frem til 1. januar 2022, men det legges opp til at den skal erstattes av en ny og permanent lov.

Loven er vedtatt i ekspressfart for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19. Justisdepartementet har den 26. mai 2020 sendt på høring forslag til forskrifter om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak. Vi antar at disse vil tre i kraft relativt raskt.

Sakene om rekonstruksjon skal behandles raskt i domstolene, forutsetningsvis innen tre dager etter at skyldnerens begjæring mottas og innen to uker hvis en kreditor fremsetter begjæringen.

En skyldner som har, eller som i overskuelig fremtid vil få, alvorlige økonomiske problemer kan begjære åpnet rekonstruksjonsforhandling. En kreditor kan begjære åpnet rekonstruksjonsforhandling dersom skyldneren ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Det vil være relativt kostbart å gjennomføre en rekonstruksjonsforhandling. Retten vil normalt kreve at det blir innbetalt et forskudd på minst kr 300.000 til dekning av omkostningene. For små foretak som kommer inn under den nye forskriften vil beløpet være lavere.

Dersom begjæringen om rekonstruksjon tas til følge, vil retten oppnevne en rekonstruktør og normalt et kreditorutvalg, som vil bistå skyldneren under forhandlingen om rekonstruksjon. Rekonstruktøren skal være en advokat med erfaring fra insolvensbehandling. Det innbetalte forskuddet skal blant annet dekke rekonstruksjonsutvalgets arbeid.

Begjæring om rekonstruksjon – krav til innhold

Hvis det skal begjæres rekonstruksjon, må det vedtas at selskapets styre. Begjæringen skal fremsettes i den rettskrets selskapet har sitt hovedforretningssted. Begjæringen må fremsettes skriftlig.

Rekonstruksjonsloven § 3 gir bestemmelser om hva som en begjæring om rekonstruksjons skal inneholde.

En skyldner som begjærer rekonstruksjonsforhandling, skal gi tingretten

 1. en kort redegjørelse for de økonomiske problemene, deriblant om forpliktelsene kan oppfylles etter hvert som de forfaller
 2. en kort redegjørelse for hvordan rekonstruksjonen skal gjennomføres
 3. en skisse til hvordan gjelden tenkes ordnet, samt for kontakten med fordringshaverne om dette
 4. en redegjørelse for hvordan driften av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingen skal finansieres
 5. en oppgave over sine eiendeler og sin gjeld, med angivelse av de sikkerheter som hefter for gjelden. Har en fordringshaver panterett eller annen tilsvarende sikkerhetsrett i skyldnerens eiendeler, må tidspunktet for gjeldens og sikkerhetens stiftelse oppgis
 6. en redegjørelse for hvordan registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er innrettet.

En fordringshaver som begjærer rekonstruksjonsforhandling, skal

 1. angi de omstendigheter begjæringen grunnes på
 2. sannsynliggjøre at han eller hun har et krav mot skyldneren
 3. sannsynliggjøre at skyldneren ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller
 4. gi en kort redegjørelse for hvordan rekonstruksjonen skal gjennomføres
 5. gi en skisse til hvordan gjelden tenkes ordnet
 6. gi en redegjørelse for hvordan driften av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingen skal finansieres.

Resultat av en rekonstruksjonsforhandling

Den ordningen man kan komme frem til under forhandlingen kan bestå av

 • Betalingsutsettelse
 • Nedskriving av gjeld
 • Omgjøring av gjeld til aksjekapital
 • Salg av hele eller dere av virksomheten
 • En kombinasjon av disse

Tidsrammen for rekonstruksjonsforhandlinger er normalt 6 måneder. Utfallet av forhandlingene kan være

 • Frivillig rekonstruksjon, som godtas av samtlige kreditorer som omfattes av forslaget
 • Rekonstruksjon ved tvangsakkord - må godtas av minst 50% av fordringene i beløp og vedtas av retten
 • Ingen løsning; En rekonstruksjonsforhandling som ikke resulterer i en frivillig eller en tvungen løsning, vil avsluttes med tilbakelevering til skyldner der denne er solvent, eller ved åpning av konkurs hos skylder
Til toppen