Tvangsoppløsning og tvangsavvikling

Tingretten kan etter oversendelse fra Brønnøysundregistrene tvangsoppløse og tvangsavvikle selskaper. På denne siden kan du lese om hvordan domstolen behandler denne typen saker.

Tvangsoppløsning

Retten skal etter aksjeloven § 16-15 tvangsoppløse selskaper som har mangler i henhold til aksjeloven. Det kan være selskaper som ikke har et styre som fyller lovens krav, mangler revisor, ikke har innsendt årsregnskap eller ikke oppfyller kravene til aksjekapital (se aksjeloven på lovdata.no).

Selskapet varsles

Det er Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret som sender selskapet varsel om at vilkårene i henhold til aksjeloven ikke er oppfylt. Selskapet gis frist på en måned til å få rettet dette. Samtidig orienteres selskapet om følgene av at fristen ikke holdes. Dersom manglene ikke er rettet ved fristens utløp, gjentas varselet ved kunngjøring. I kunngjøringen informeres det om at vilkårene for oppløsning av selskapet er oppfylt. Selskapet gis en siste frist på to uker for å rette mangelen.

Om selskapet ikke følger opp

Er mangelen ikke rettet etter at fristen er utløpt, gir Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret melding til rette domstol. Domstolen skal da uten ytterligere varsel beslutte selskapet oppløst ved kjennelse. Denne kjennelsen har virkning som en kjennelse om konkursåpning, se aksjeloven § 16-17 (2).

Tvangsavvikling

Dersom særlige grunner taler for det, kan retten etter aksjeloven § 16-14 tvangsavvikle selskaper. Dette kan skje hvis selskapet ikke er meldt endelig oppløst senest ett år etter at selskapet selv har sendt inn beslutning om oppløsning.

Det er Foretaksregisteret som gir domstolen melding om at fristen er utløpt.

Styret (eventuelt avviklingsstyret) skal gis anledning til å uttale seg før domstolen beslutter å overta ansvaret for tvangsavviklingen av selskapet.

Beslutter domstolen å avvikle selskapet, har kjennelsen virkning som en kjennelse om konkursåpning, se aksjeloven § 16-14 (3)

Til toppen