Tvangsfullbyrdelse

Klubbe slås i bordet ved lovbok
Domstolen må godkjenne tvangsfullbyrdelse av et krav.

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig, kan du etter reglene  i tvangsfullbyrdelsesloven (lovdata.no) be om tvangsfullbyrdelse av kravet.

Hvilke saker etter tvangsfullbyrdelsesloven behandler tingretten?

Tingrettens vanligste sakstyper etter tvangsfullbyrdelsesloven er:

 •  tvangssalg

 •  fravikelse (utkastelse)

 •  utlegg med utenlandsk tvangsgrunnlag

 •  klager over namsmannens avgjørelse

 •  stenging av strøm

Hva må til for å begjære tvangsfullbyrdelse?

For å kunne begjære tvangsfullbyrdelse må du ha et tvangskraftig tvangsgrunnlag. Loven skiller mellom alminnelige tvangsgrunnlag og særlige tvangsgrunnlag (lovdata.no).

 • Alminnelige tvangsgrunnlag: dom eller kjennelse
 • Særlige tvangsgrunnlag: for eksempel gjeldsbrev, legalpant, utleggsforretning og leiekontrakter som oppfyller visse krav

Hvis grunnlaget er et særlig tvangsgrunnlag, må du som hovedregel sende et varsel til motparten for å gjøre tvangsgrunnlaget tvangskraftig. For alminnelige tvangsgrunnlag, som er under ett år gammelt, er det ikke nødvendig med varsel.

Hva skal begjæringen om tvangsfullbyrdelse inneholde?

Begjæring om tvangsfullbyrdelse sendes retten i 4 komplette eksemplarer med bilag, og skal inneholde:

 • fullstendig navn og adresse på både saksøker og saksøkte

 • saksøkers foretaksnummer eller fødselsdato og telefonnummer

 • saksøktes foretaksnummer eller fødselsdato

 • beskrivelse av tvangsgrunnlaget

 • oversikt over kravets enkelte deler dersom det er et pengekrav

Du må huske å legge ved kopi av tvangsgrunnlaget og eventuelt varsel. Det kan være nødvendig å legge ved annen dokumentasjon, avhengig av sakstype.

Hva koster det å begjære tvangsfullbyrdelse?

For å kunne begjære tvangsfullbyrdelse, må du betale gebyr. Gebyrets størrelse varierer både etter hvor langt saken er kommet i behandlingen og etter hvilken form for tvangsfullbyrdelse som kreves. Gebyret innkreves etter saken er avgjort. Se rettsgebyr for full oversikt.

Anke

Domstolens avgjørelser kan ankes. Er du uenig i avgjørelsen kan du anke saken til lagmannsretten. Ankefristen er 1 måned fra kjennelsen er forkynt for deg. Anken leveres eller sendes tingretten. Du må også betale ankegebyr.

Til toppen