Stenging av strøm

Stenging av strøm er et eksempel tvangsfullbyrdelse for å få gjennom et krav.

Hva menes med stenging av strøm?

Når du ikke betaler strømregningen, kan strømleverandør vanligvis stenge strømmen uten hjelp fra domstolen. Hvis stengingen krever tilgang til boligen/bygningen, må strømleverandøren sende inn en begjæring til tingretten. Retten kan da bestemme at strømleverandør, med hjelp fra namsfogd/politi, får tilgang til boligen slik at strømmen kan stenges.

Hvordan behandler tingretten slike saker?

Vi sender deg begjæringen og gir 14 dagers frist for bemerkninger. I brevet opplyser vi at du kan unngå stenging av strøm, hvis du betaler kravet.

Hører vi ikke fra deg innen fristen, behandler retten saken på bakgrunn av saksøkers saksfremstilling.

Hvis retten bestemmer at strømmen skal stenges, sendes saken videre til namsfogden/politiet. De vil sikre tilgang til bygning/bolig, slik at strømmen kan stenges.

Anke

Kjennelse om stenging av strøm kan ankes. Ankefrist er 1 måned etter avgjørelsen er forkynt for deg. Anken leveres eller sendes tingretten. Du må også betale ankegebyr. Her finner du rettledning om anke i sivile saker

Til toppen