Meny
Illustrasjonsbilde Høyesterett

Straff for korrupsjon

En tidligere juridisk direktør i et stort industriselskap ble idømt 7 års fengsel for to selvstendige grove korrupsjonshandlinger.

I forbindelse med selskapets forhandlinger om samarbeidsavtaler i Libya og i India, hadde han inngått avtale om utbetaling av betydelige beløp til to sentrale offentlige tjenestemenn.

Du kan lese hele avgjørelsen her

Høyesterett fant at det ikke skal tillegges vekt i formildende retning at en korrupsjonshandling finner sted overfor personer i korrupsjonsutsatte land. 

Dommen gir veiledning om straffutmålingen ved grenseoverskridende korrupsjon.

Saker til behandling

Under overskriften "Dagens saker og saksliste" på denne siden, vil du finne oversikt over kommende saker som Høyesterett skal behandle muntlig.

Forhandlingene er åpne for alle og finner sted i Høyesterett Hus, Høyesteretts plass 1 i Oslo sentrum. Så langt i år er det avsagt 69 dommer og kjennelser etter muntlig behandling. På årsbasis er tallet vanligvis mellom 100 og 130.

Høyesterett mottar hvert år mer enn 2 000 anker over dom, kjennelse eller beslutning.

Hvordan en dom blir til kan du lese om her

Virksomheten i Høyesterett

Høyesterett behandlet i 2016 én sak i plenum og tre saker i storkammer. For øvrig var tallet på behandlede saker 61 sivile og 48 straffesaker.
Årsmelding 2016 og Forretningsstatistikk 2016 

Høyesterett i storkammer om prøving av vedtak av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 28.-29.3.12

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett i storkammer satte 23.10.12 til side avtaler mellom en bank og en kunde om investeringer i to aksjeobligasjoner 
Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.
Alle rettssaker er åpne for publikum.