Dagens saker og saksliste

Mandag 10. desember 2018

Ingen saker i avdelingene denne dag

Saksliste

Seksjonsleder

Det er ledig fast stilling som seksjonsleder i saksbehandlingsseksjonen i Høyesterett. 

Arbeidet i saksbehandlingsseksjonen består primært i å bistå dommerne og utrederne med saksbehandling i tilknytning til ankesakene og å utføre alminnelig ekspedisjonsarbeid. Som en del av administrativ enhet utfører saksbehandlingsseksjonen også andre administrative og praktiske arbeidsoppgaver.

Les annonsen på JobbNorge
Seksjonsleder i Høyesterett

Ni søkere til Høyesterett

Det er i alt ni søkere til to ledige embeter som dommer i Høyesterett.
Se søkerlisten her

Anmodning til EFTA-domstolen

Høyesteretts sak nr. 18-77187 – Fosen-Linjen AS, AtB AS mfl.

Høyesterett stiller EFTA-domstolen oppfølgingsspørsmål om hvilke krav håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c, stiller til ansvarsgrunnlaget for oppdragsgivers erstatningsansvar for positiv kontraktsinteresse. 

Les anmodningen om rådgivende tolkingsuttalelse

Advokatforum i Høyesterett

Advokatforum 22. november 2018

Høyesterett ønsker økt dialog mellom domstolen og en bredere krets av advokater og inviterte 22. november til Advokatforum.

Les justitiarius' innledning her

Høyesteretts avgjørelser

Her på Høyesteretts nettside vil du finne alle Avgjørelser fra avdeling

I oversikten over Avgjørelser samlet vil du blant annet også finne alle Begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg.

Under Avgjørelser publiseres i tillegg en oversikt over alle Anker over dom nektet fremmet.

Fra januar 2008 er alle avgjørelser fra avdeling publisert i sin helhet.

Anker som tillates fremmet finnes i oversikten over Henviste saker.

Veiledning for advokater

Høyesterett ønsker å legge til rette for at advokater som fører saker for Høyesterett, skal kunne utføre sin viktige oppgave på best mulig måte og har derfor utarbeidet en veiledning om anke, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Advokatveiledningen

Veiledningen inneholder også informasjon om de krav og forventninger som stilles til advokatenes muntlige innlegg. Blant annet er kravene til bestått prøvesak presisert og tydeliggjort. 

Dokumentet er et elektronisk oppslagsverk hvor man kan klikke seg direkte fra innholdsfortegnelsen til det aktuelle temaet.

Høyesterett i 2017

I 2017 mottok Høyesterett 2141 anker. 800 av disse var anker over dom, og Høyesteretts ankeutvalg ga i 114 av disse ankene over dom, samtykke til muntlig behandling i avdeling med fem dommere. Høyesteretts årsmelding for 2017 Mobilvennlig versjon

Engelske oversettelser

Enkelte av Høyesteretts avgjørelser oversettes til engelsk. På Høyesteretts engelskspråklige Twitterkonto får du lenker til utvalgte dommer som er oversatt.

Følg oss på @supremecourt_no Avgjørelser oversatt til engelsk

Justisbygningen i Kristiania Foto: Ukjent/Oslo Bymuseum

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.