Dagens saker og saksliste

22. mai kl. 12.30–14.30 (onsdag 23. mai 2018 kl. 09.00–11.45) – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/1678, sivil sak, anke over dom: Hålogaland lagmannsretts dom av 30. juni 2017. Forvaltningsrett. Om gyldigheten av vedtak om avliving av hund, jf. hundeloven § 18.

Ingen saker i Første avdeling tirsdag 22. mai 2018

Saksliste

Veiledning for advokater

Høyesterett ønsker å legge til rette for at advokater som fører saker for Høyesterett, skal kunne utføre sin viktige oppgave på best mulig måte og har derfor utarbeidet en veiledning om anke, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Advokatveiledningen

Veiledningen inneholder også informasjon om de krav og forventninger som stilles til advokatenes muntlige innlegg. Blant annet er kravene til bestått prøvesak presisert og tydeliggjort. 

Dokumentet er et elektronisk oppslagsverk hvor man kan klikke seg direkte fra innholdsfortegnelsen til det aktuelle temaet.

Domsavsigelse

Høyesterett i storkammer dom 9. mai 2018  i sak om regulering av festeavgift.

Saken reiser spørsmål om tomtefestelovens forhold til vernet om eiendom i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Saken var til behandling 9. - 11. april 2018.

Parter i saken er Nannestad kommune mot Rådyrvegen borettslag. Sak nr. 2017/1693, sivil sak, anke over overskjønn.

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13.

Les mer om storkammersaken 9. april 2018

Høyesterett for første gang i storkammer 2008

Høyesterett første gang i storkammer, 2008 Foto: Høyesterett

Høyesterett i 2017

I 2017 mottok Høyesterett 2141 anker. 800 av disse var anker over dom, og Høyesteretts ankeutvalg ga i 114 av disse ankene over dom, samtykke til muntlig behandling i avdeling med fem dommere.
Høyesteretts årsmelding for 2017
Mobilvennlig versjon

Engelske oversettelser av avgjørelser

Enkelte av Høyesteretts avgjørelser oversettes til engelsk.
På Høyesteretts engelskspråklige Twitterkonto får du lenker til utvalgte dommer som er oversatt.

Følg oss på @supremecourt_no
Avgjørelser oversatt til engelsk

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.