Høyesteretts vestibyle. Løvene er designet av Lars Utne. Kulturthistorisk symboliserer løven makt, mot og myndighet.

Kommende rettsmøter

Tirsdag 20., onsdag 21. og torsdag 22. august 2019

Skatterett. Om et Storebrand-forvaltet private equity-fond registrert i utlandet, men skattemessig hjemmehørende i Norge, utgjør et verdipapirfond og dermed er omfattet av fritaksmetoden. Skatteloven § 10-20 andre ledd.

Tirsdag 20. og onsdag 21. august 2019

Immaterialrett. Om det kan gis midlertidig forføyning om sletting og forbud mot offentliggjøring av høyesterettsavgjørelser hentet fra Stiftelsen Lovdatas databaser.

Torsdag 22. august 2019

Strafferett. Om straffutmåling for unndragelse av merverdiavgift og grovt skattesvik. Merverdiavgiftsloven § 21-4 andre ledd andre straffalternativ og straffeloven (2005) § 379 jf. § 378.

Fullstendig berammingsliste

Saksliste

Aktuelt

Utnevnelse av ny direktør i Høyesterett

Bente Johanne Kraugerud ble av Kongen i statsråd 9. august 2019 utnevnt som direktør i Høyesterett. Gunnar Bergby, som har vært Høyesteretts direktør i 25 år, går av for aldersgrensen per 1. september 2019. Les mer

Revidert versjon av Advokatveiledningen


 

 

 

 

 


Høyesterett publiserte 20. juni 2019 en større revisjon av Advokatveiledningen. Les mer

Raskere publisering

Nye rutiner i Høyesterett skal sikre raskere publisering av dommer og lettere tilgang til sluttinnlegg. Les mer

Høyesterett i 2018

Årsrapport 2018
Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok

I Høyesteretts informasjonsbok kan du lese om Høyesteretts rolle og virksomhet, domstolens historiske bakgrunn og Høyesteretts Hus. Første utgave av boken kom i 1996.

Engelske oversettelser

Avgjørelser oversatt til engelsk