Dagens saker og saksliste

Tirsdag 22. januar 2019

Ingen saker i avdelingene denne dag

Saksliste

Høyesterett i 2018

I 2018 mottok Høyesterett 2164 anker.
Av disse var 819 anker over dom, 416 sivile og 403 straffesaker.

Høyesteretts ankeutvalg ga i 103 av disse ankene over dom, samtykke til muntlig behandling i avdeling med fem dommere.

I tillegg ble én sivil sak behandlet i plenum og en sivil sak behandlet i storkammer.

Høyesteretts årsmelding for 2018

Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Saksbehandlar

Det er ledig ei fast stilling som saksbehandlar i saksbehandlingseininga i Høgsterett.

Arbeidet som saksbehandlar i saksbehandlingseininga består primært i å hjelpe dommarane og utgreiarane med saksbehandling i tilknyting til ankesakene og å utføre alminneleg ekspedisjonsarbeid. Som ein del av Høgsteretts administrative støtteapparat utfører saksbehandlarane i saksbehandlingseininga også andre administrative og praktiske arbeidsoppgåver. Saksbehandlarane har også arbeidsoppgåver knytt til digitaliseringsprosessen som Høgsterett no er inne i.

Les annonsen på JobbNorge
Saksbehandlar

Aktørportalen

Høyesterett er fra 11. desember 2018 tilknyttet Aktørportalen. Det er obligatorisk for advokatene å bruke portalen.

Det betyr at Høyesterett i alle sivile saker vil kommunisere elektronisk med advokatene på en effektiv og sikker måte.

Ni søkere til Høyesterett

Det er i alt ni søkere til to ledige embeter som dommer i Høyesterett.
Se søkerlisten her

Anmodning til EFTA-domstolen

Høyesteretts sak nr. 18-77187 – Fosen-Linjen AS, AtB AS mfl.

Høyesterett stiller EFTA-domstolen oppfølgingsspørsmål om hvilke krav håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c, stiller til ansvarsgrunnlaget for oppdragsgivers erstatningsansvar for positiv kontraktsinteresse. 

Les anmodningen om rådgivende tolkingsuttalelse

Advokatforum i Høyesterett

Advokatforum 22. november 2018

Høyesterett ønsker økt dialog mellom domstolen og en bredere krets av advokater og inviterte 22. november til Advokatforum.

Les justitiarius' innledning her

Høyesteretts avgjørelser

Her på Høyesteretts nettside vil du finne alle Avgjørelser fra avdeling

I oversikten over Avgjørelser samlet vil du blant annet også finne alle Begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg.

Under Avgjørelser publiseres i tillegg en oversikt over alle Anker over dom nektet fremmet.

Fra januar 2008 er alle avgjørelser fra avdeling publisert i sin helhet.

Anker som tillates fremmet finnes i oversikten over Henviste saker.

Veiledning for advokater

Høyesterett ønsker å legge til rette for at advokater som fører saker for Høyesterett, skal kunne utføre sin viktige oppgave på best mulig måte og har derfor utarbeidet en veiledning om anke, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Advokatveiledningen

Veiledningen inneholder også informasjon om de krav og forventninger som stilles til advokatenes muntlige innlegg. Blant annet er kravene til bestått prøvesak presisert og tydeliggjort. 

Dokumentet er et elektronisk oppslagsverk hvor man kan klikke seg direkte fra innholdsfortegnelsen til det aktuelle temaet.

Engelske oversettelser

Enkelte av Høyesteretts avgjørelser oversettes til engelsk. På Høyesteretts engelskspråklige Twitterkonto får du lenker til utvalgte dommer som er oversatt.

Følg oss på @supremecourt_no Avgjørelser oversatt til engelsk

Justisbygningen i Kristiania Foto: Ukjent/Oslo Bymuseum

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.