Dagens saker og saksliste

Torsdag 15. november 2018 og fredag 16. november 2018

Ingen saker i avdelingene denne dag

Saksliste

Ledige dommerembeter

Det blir ledig to dommerembeter i Norges Høyesterett.  Søkere må ha juridisk embetseksamen, være høyt faglig kvalifiserte og norske statsborgere.

Les annonsen i sin helhet

Generell informasjon til søkerne finnes på Innstillingsrådets hjemmeside, via link på www.domstol.no. Det vil bli innhentet politiattest for de kandidater som blir innstilt.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet

Søknad sendes inn via Jobbnorge

Advokatforum i Høyesterett

Høyesterett ønsker økt dialog mellom domstolen og en bredere krets av advokater og inviterer til Advokatforum 22. november.

Formålet med Advokatforumet er å legge til rette for god og konstruktiv diskusjon mellom Høyesterett og advokatene som gruppe. Begrepet advokater er her ment i videste forstand og omfatter både advokater i sivile saker og aktorer og forsvarere i straffesaker. 

Store endringer

Bakgrunnen for Høyesteretts ønske, er de store endringer av betydning for arbeidsfellesskapet mellom Høyesterett og advokatene som har skjedd de senere år. Sakene er blitt mer sammensatte og kompliserte, ikke minst på grunn av et betydelig innslag av internasjonale rettskilder, og jussen er blitt mer spesialisert.

Nye krav til advokatene

Høyesterett har samtidig utviklet seg til å bli en tilnærmet rendyrket prejudikatdomstol. Dette stiller høyere, og delvis nye, krav til dommere og advokater, og gjør at arbeidsfellesskapet mellom de to gruppene blir stadig viktigere. Da er også dialog og diskusjon viktig. 

Årlig advokatforum

Det planlegges ett møte i Advokatforumet i året. Noen år vil temaet være bredt, som i år. Andre ganger vil temaet være snevrere og særlig interessere advokater som arbeider innenfor bestemte rettsområder.

Påmeldingsfristen for deltakere er 9. november. Advokatforeningen har lagt opp til at advokater kan melde interesse via deres internettsider.

Høyesteretts avgjørelser

Her på Høyesteretts nettside vil du finne alle Avgjørelser fra avdeling

I oversikten over Avgjørelser samlet vil du blant annet også finne alle Begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg.

Under Avgjørelser publiseres i tillegg en oversikt over alle Anker over dom nektet fremmet.

Fra januar 2008 er alle avgjørelser fra avdeling publisert i sin helhet.

Anker som tillates fremmet finnes i oversikten over Henviste saker.

Veiledning for advokater

Høyesterett ønsker å legge til rette for at advokater som fører saker for Høyesterett, skal kunne utføre sin viktige oppgave på best mulig måte og har derfor utarbeidet en veiledning om anke, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Advokatveiledningen

Veiledningen inneholder også informasjon om de krav og forventninger som stilles til advokatenes muntlige innlegg. Blant annet er kravene til bestått prøvesak presisert og tydeliggjort. 

Dokumentet er et elektronisk oppslagsverk hvor man kan klikke seg direkte fra innholdsfortegnelsen til det aktuelle temaet.

Høyesterett i 2017

I 2017 mottok Høyesterett 2141 anker. 800 av disse var anker over dom, og Høyesteretts ankeutvalg ga i 114 av disse ankene over dom, samtykke til muntlig behandling i avdeling med fem dommere. Høyesteretts årsmelding for 2017 Mobilvennlig versjon

Engelske oversettelser

Enkelte av Høyesteretts avgjørelser oversettes til engelsk. På Høyesteretts engelskspråklige Twitterkonto får du lenker til utvalgte dommer som er oversatt.

Følg oss på @supremecourt_no Avgjørelser oversatt til engelsk

Justisbygningen i Kristiania Foto: Ukjent/Oslo Bymuseum

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.