Dagens saker

Mandag 24. juni 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 19-035777, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts kjennelse av 8. januar 2019. Om det skal skje samordning av en norsk og en svensk straffedom.

Mandag 24. juni 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 19-029012, straffesak, anke over dom: Eidsivating lagmannsretts dom av 18. desember 2018. Straffeprosess og strafferett: Om det var adgang til å fremme sak om straffutmåling i tiltaltes fravær. Dessuten straffutmåling for motarbeiding av rettsvesenet.

Tirsdag 25. juni 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 19-053595, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 4. mars 2019. Prosess. Om inhabilitet etter domstolloven § 108. Spørsmål om en meddommer var inhabil fordi hun er nestleder i styret i et krisesenter.

Saksliste

Revidert versjon av Advokatveiledningen

 

 

 

 

 Høyesterett publiserte 20. juni 2019 en større revisjon av Advokatveiledningen. 

Høyesterett ønsker å sikre et bedre grunnlag for utmåling av erstatning for sakskostnader. Som ledd i dette arbeidet er det blant annet gjort endringer i retningslinjene om tidspunktet for inngivelse av sakskostnadsoppgave og innholdet i oppgaven. 

Videre er det tatt inn et nytt punkt om fremgangsmåten ved søknad om prøvesak for Høyesterett. 

Det er også foretatt en fullstendig gjennomgåelse av resten av Advokatveiledningen. Blant annet er retningslinjene for utarbeidelsen av utdrag presisert.

Raskere publisering

Nye rutiner i Høyesterett skal sikre raskere publisering av dommer og lettere tilgang til sluttinnlegg.

Det er et sentral mål for Høyesterett å være en åpen domstol. Høyesterett endrer derfor nå rutiner for å legge forholdene enda bedre til rette for rask tilgang til Høyesteretts dommer, og for å gi bedre informasjon om sakene i forkant av ankeforhandling.
Les mer om raskere publisering 

Høyesterett i 2018

Årsrapport 2018
Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok

I Høyesteretts informasjonsbok kan du lese om Høyesteretts rolle og virksomhet, domstolens historiske bakgrunn og Høyesteretts Hus. Første utgave av boken kom i 1996.

Engelske oversettelser

Avgjørelser oversatt til engelsk