Dagens saker og saksliste

Ingen saker i Første avdeling onsdag 17. oktober 2018

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 09.00, onsdag 17. oktober kl. 09.00-11.45 – Høyesteretts Annen avdeling:

Sak nr. 2017/2179, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 3. november 2017. Om tilbakekall av oppholdstillatelse er i strid med retten til privatliv og familieliv.

Saksliste

Utnevnt til St. Olavs Orden

Toril M. Øie tildeles St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt justitiarius Toril M. Øie, Oslo til Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 

Øie får utmerkelsen for embedsfortjeneste, og kansellisjef ved Slottet, Mette Tverli, sto for overrekkelsen ved et arrangement i Høyesterett tirsdag 9. oktober 2018.

Ny norsk dommer i EMDNy norsk dommer i EMD, Arnfinn Bårdsen

Europarådets parlamentarikerforsamling har valgt høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen til ny norsk dommer i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Tiltredelse vil skje i januar 2019.

Finlands Lejons orden

Tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei er tildelt Storkorset av Finlands Lejons orden. Overrekkelsen fant sted på den finske ambassaden i Oslo mandag 8. oktober. Tore Svhei med Finlands ambassadør til Norge Mikael Antell

Tore Schei med Finlands ambassadør til Norge, Mikael Antell

Bokrygger Norsk Retstidende 1880-årene

Åpen dag i Høyesterett

"Om Høyesterett og livet som høyesteretts-dommer" ved dommerne Arnfinn Bårdsen og Arne Ringnes. Lørdag 27. oktober 2018 inviterer Høyesterett til sin årlige Åpen dag. Det blir omvisning med orientering og omvisning kl. 11.00 og kl. 13.30.
Les mer om Åpen dag 2018 her

Høyesteretts avgjørelser

Her på Høyesteretts nettside vil du finne alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Fra januar 2008 er alle avgjørelser fra avdeling publisert i sin helhet.

Anker som tillates fremmet finnes i oversikten over henviste saker.

Veiledning for advokater

Høyesterett ønsker å legge til rette for at advokater som fører saker for Høyesterett, skal kunne utføre sin viktige oppgave på best mulig måte og har derfor utarbeidet en veiledning om anke, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Advokatveiledningen

Veiledningen inneholder også informasjon om de krav og forventninger som stilles til advokatenes muntlige innlegg. Blant annet er kravene til bestått prøvesak presisert og tydeliggjort. 

Dokumentet er et elektronisk oppslagsverk hvor man kan klikke seg direkte fra innholdsfortegnelsen til det aktuelle temaet.

Høyesterett i 2017

I 2017 mottok Høyesterett 2141 anker. 800 av disse var anker over dom, og Høyesteretts ankeutvalg ga i 114 av disse ankene over dom, samtykke til muntlig behandling i avdeling med fem dommere. Høyesteretts årsmelding for 2017 Mobilvennlig versjon

Engelske oversettelser

Enkelte av Høyesteretts avgjørelser oversettes til engelsk. På Høyesteretts engelskspråklige Twitterkonto får du lenker til utvalgte dommer som er oversatt.

Følg oss på @supremecourt_no Avgjørelser oversatt til engelsk

Justisbygningen i Kristiania Foto: Ukjent/Oslo Bymuseum

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.