Søknadsprosessen

Informasjon til søkere på dommerstillinger

Innstillingsrådet gir her en kortfattet informasjon om søknadsprosessen ved ledige dommerstillinger. Mer detaljert informasjon finnes i rådets praksisnotat (p/p-notat, pdf).

1. Om Innstillingsrådet og organisering av arbeidet
Innstillingsrådet er et frittstående organ som gir innstillinger til Kongen i statsråd om alle utnevnelser av dommere. Dette er nærmere beskrevet i praksisnotatet pkt. 1. Hvordan rådet har organisert sin virksomhet med bl.a. intervjugrupper, er omtalt i praksisnotatet pkt. 12. Domstoladministrasjonen er Innstillingsrådets sekretariat og DA’s direktør har møterett i Innstillingsrådet, se praksisnotatet pkt. 11.

2. Søkerliste – offentlighet – søknader innkommet for sent – fornyet kunngjøring.
Alle ledige dommerstillinger kunngjøres offentlig (konstitusjoner se pkt. 10 nedenfor). Søkerlistene legges ut på Domstoladministrasjone.no. under Offentlige søkerlister og innstillinger til dommerembeter. Søkere har en viss adgang til å be sitt navn unntatt offentlighet, se praksisnotatet pkt. 22. Det er viktig at søkerne respekterer at noen søkere har fått unntak fra offentlighet. I pkt. 11 omtales også hvordan det forholdes med for sent innkomne søknader og eventuelt fornyet utlysning ved ønske om bredere søkertilfang.  

3. Utvelgelse til intervju - gjennomføring av intervju
Utvelgelse til intervju foretas av intervjugruppen sammen med domstolleder og er omtalt i praksisnotat pkt. 14. Her fremgår også hvordan det forholdes med søkere som søker flere stillinger, eventuelt som er intervjuet tidligere, samt hvordan intervjuingen organiseres. Intervjuene gjennomføres som regel i vedkommende domstol eller på Gardermoen, og innkallingen skjer av Innstillingsrådets sekretariat.

4. Referansepersoner og referanseinnhenting
Alle søkere må oppgi minst tre referanser i søknaden eller senest under intervjuet. Aktuelle referansepersoner og referanseinnhentingen er omtalt i praksisnotatet pkt. 15. Referanseuttalelsene  er bare tilgjengelig for Innstillingsrådet, domstolleder og Justisdepartementet.

5. Domstolleders uttalelse
Domstolleder gir sin uttalelse til Innstillingsrådet. Ved utnevning av domstolledere, gir DA uttalelse. Domstolleders uttalelse og DAs uttalelse er unntatt offentlighet og partsoffentlighet.

6. Innstillingsrådets behandling
Intervjugruppen legger utkast til innstilling frem for Innstillingsrådet i plenum. Behandlingsprosessen er nærmere omtalt i praksisnotatet pkt. 16. Innstillingsrådets innstilling av tre søkere i rekkefølge er offentlig, men ikke Innstillingsrådets vurderinger; heller ikke for søkerne. Innstillingsrekkefølgen legges ut på disse sidene. Innstillingene (protokoll) legges ut samme dag eller dagen etter at Innstillingsrådet har gjort sitt vedtak.   

7. Kriterier for utvelgelse
Innstillingsrådet legger kvalifikasjonsprinsippet til grunn for sine innstillinger, jf. praksisnotatet pkt. 16. Rådet har gjennom sin praksis arbeidet mye med kriterier og hvilke hensyn som skal og kan tas også til dommerkorpsets sammensetning, både nasjonalt og i den enkelte domstol. Dette er utførlig omtalt i p/p-notatets pkt 5. (dommerkriterier), pkt. 6 (lederegenskaper), pkt. 7 (tidligere yrkeserfaring), pkt. 8 (alder), pkt. 9 (kjønn) og pkt. 10 (vandel, helse, disiplinærreaksjoner, stabilitet m.v.).

Disse sammensatte og skjønnsmessige vurderinger kan av og til resultere i flertalls- og mindretallsinnstillinger.

8. Videre behandling
Innstillingsrådets innstillinger legges av Justisdepartementet frem for Kongen i statsråd, jfr. praksisnotatet pkt. 18. Dette kan ta ca. 6 uker, men med betydelige avvik begge veier.

9. Tilbakemeldinger til søkere
På henvendelse fra en søker, kan Innstillingsrådet gi visse tilbakemeldinger om hvordan vedkommende er blitt vurdert, se praksisnotatet pkt. 24.  

9. Rekruttering til dommerstillinger
Innstillingsrådet har ikke ansvar for rekruttering til dommerstillinger, verken generelt eller i forbindelse med konkrete utlysinger. Dette tilligger bl.a. DA og domstolene. Innstillingsrådet kommer derfor ikke med oppfordringer til enkeltpersoner om å søke stillinger.

10. Konstitusjoner
Dommere kan konstitueres for inntil 2 år ved de alminnelige domstolene og for inntil 4 år ved jordskiftedomstolene. En konstitusjon over 1 år må - bortsett fra i tilfellene som er omhandlet i domstolloven § 55 e (konstitusjon ved sideordnet domstol av allerede utnevnt dommer) - avgjøres av Kongen i statsråd, etter innstilling fra Innstillingsrådet. Innstillingsrådet har delegert til DA å avgjøre konstitusjoner inntil 6 måneder. Konstitusjoner mellom 6 måneder og 1 år, avgjøres av Innstillingsrådet. Konstitusjoner kunngjøres offentlig, med unntak for konstitusjoner inntil 6 måneder. Behandling av konstitusjonssaker er nærmere omtalt i praksisnotatet pkt. 19 og 20.

11. Gode prosesser
Innstillingsrådets målsetting er å etablere behandlingsformer som på en god måte ivaretar både søkerne og domstolene. Rådet mottar derfor gjerne forslag til forbedringer. 

Oktober 2015
Innstillingsrådet for dommere

Til toppen