19. Konstitusjoner

Konstitusjoner kan brukes i de tilfeller som er nevnt i domstollovens §§ 55 e og f. All bruk av dommere i ikke-faste dommerstilinger er regulert gjennom disse bestemmelser. Av konstitusjonelle grunner er det generelle utgangspunkt at dommere i størst mulig grad skal være utnevnt i faste dommerstillinger, jfr. NOU 1999:19 kap. 8 og Ot. prp. 44 pkt. 9.

Konstitusjoner etter domstollovens § 55 e
Etter domstollovens § 55 e kan en dommer, ved siden av sin faste stilling, konstitueres i en stilling i sideordnet domstol for inntil to år, ved ledighet eller fravær i dommerstilling, inhabilitet, behov for ekstraordinære dommere eller ved omorganisering. Denne bestemmelsen anvendes også ved konstitusjon i egen domstol, for eksempel når en av dommerne konstitueres som domstolleder i den faste domstolleders fravær. Konstitusjon etter denne bestemmelsen gjøres av vedkommende domstolleder for konstitusjoner inntil 3 måneder. For konstitusjoner for øvrig etter § 55 e, er myndigheten lagt til Innstillingsrådet. Etter § 55 e, tredje ledd kan Innstillingsrådet delegere myndigheten til Domstoladministrasjonen. I Ot. prp. 44 s. 192 sies at siden det gjelder allerede utnevnte dommere, anses det ikke betenkelig å gi Innstillingsrådet slik vedtaksmyndighet, til tross for at rådet er frittstående og ikke undergitt Justisdepartementets instruksjonsmyndighet.

Når det gjelder adgangen til videre sideordnet delegasjon fra Innstillingsrådet til DA, sies i Ot. prp. 44 s. 192 at

”Bestemmelsen forutsettes brukt med varsomhet ettersom Innstillingsrådet vil være den instans som sitter med den store kunnskapsmengden omkring dommere og som har særlig gode forutsetninger for å oppnevne midlertidige dommere i slike tilfelle som paragrafen gjelder.” 

Innstillingsrådet har delegert myndigheten til DA for konstitusjoner inntil 6 måneder, men etter først å ha kontaktet Innstillingsrådets leder, dersom det gjelder konstitusjoner mellom 3 og 6 måneder. For domstollederne er det viktig å være oppmerksom på at domstolledernes adgang til å konstituere inntil tre måneder, kun gjelder allerede utnevnte dommere i egen domstol eller i sideordnede domstoler.

Konstitusjoner etter domstollovens § 55 f
Etter domstollovens § 55 f kan det, dersom behovet ikke lar seg dekke etter § 55 e, foretas konstitusjoner av dommere for inntil 2 år. Vedtaksmyndigheten er tillagt Innstillingsrådet for konstitusjoner inntil 1 år. Konstitusjoner over 1 år og inntil 2 år, gjøres av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet. Konstitusjoner av høyesterettsdommere foretas av departementet etter direkte henvendelse fra høyesterettsjustitiarius og uten at Innstillingsrådet er involvert. Etter domstollovens § 55 f, annet ledd, annen setning, har Innstillingsrådet hjemmel for sideordnet konstitusjon til DA. Også her fremgår av proposisjonen at delegasjonsadgangen bør brukes med varsomhet. Innstillingsrådet har delegert beslutningsmyndigheten for konstitusjoner i inntil 6 måneder til DA, men slik at konstitusjoner mellom 3 og 6 måneder tas opp med Innstillingsrådets leder før beslutning treffes. Ved konstitusjon i dommerstilling i inntil 3 måneder, av tilsatte i DA, kontaktes Innstillingsrådets leder. I Rt-2012-1153, som bl.a. gjaldt spørsmålet om gyldigheten av Domstoladministrasjonens konstitusjon av en av sine egne ansatte som lagdommer, la Høyesterett til grunn at Innstillingsrådet ikke hadde gått lenger i å delegere sin kompetanse enn rådet hadde adgang til. Videre tilføyde Høyesterett (avsn. 24): "Innhenting av samtykke fra Innstillingsrådets leder på forhånd var ikke foreskrevet i loven, og viser at Innstillingsrådet og Domstoladministrasjonen har vært opptatt av å sikre en særlig betryggende prosess i disse tilfellene."

Utlysing av konstitusjoner
Innstillingsrådet og DA følger den alminnelige hovedregel om at konstitusjoner over 6 måneder skal utlyses offentlig. Generelt er det viktig med størst mulig åpenhet om rekrutteringen også ved konstitusjoner. Det er ikke ønskelig at konstitusjoner på inntil ett års varighet, skal kunne besettes uten offentlig kunngjøring. For såvidt gjelder de kortere konstitusjoner i dommerstillinger vises til punkt 13.

Noen konstitusjoner starter som korttidskonstitusjoner, men underveis kan behovet utvides og det blir aktuelt med forlengelse. Dersom grunnlaget for konstitusjonen er det samme, må forlengelsen behandles som om det i utgangspunktet hadde gjeldt en konstitusjon med den aktuelle samlede lengde. Det vil si at en konstitusjon på i utgangspunktet 6 måneder, som forlenges i inntil 6 nye måneder, må ved forlengelse utlyses og behandles av Innstillingsrådet. En 8-måneders konstitusjon som forlenges i over ytterligere 4 måneder, må behandles av Kongen i statsråd.

Forlengelse eller ny konstitusjon
Dersom det i domstolen oppstår nye behov for konstitusjon på et annet grunnlag, har dette vært sett på av Innstillingsrådet som to forskjellige konstitusjoner. Om vedkommende først konstitueres på grunn av sykdom hos en fast dommer, og deretter fortsetter på grunn av permisjon hos en annen fast dommer, har dette vært vurdert som to separate saker og uten ny utlysing hvis konstitusjonene hver for seg har vært under 6 måneder. Noen ganger kan det være tvil om det er en eller to saker og da forelegges saken for Innstillingsrådet, eventuelt v/ leder. Ved kortvarige forlengelser ut over 6 måneder, som først blir klarlagt ved slutten av 6-månedersperioden, har det vært gjort unntak mht utlysing, fordi noe annet ville være upraktisk på grunn av tidsmomentet. Generelt er det imidlertid viktig at domstolleder gjennomtenker hvorvidt det kan oppstå et behov for forlengelse, slik at konstitusjonen i så fall allerede i utgangspunktet starter med en utlysing. 

Forlengelse ved tidsubestemt sykefravær
Under sykdom med usikker varighet, og hvor sykefraværet blir forlenget med for eksempel en måned eller to av gangen, har Innstillingsrådet besluttet at det kan foretas administrativ forlengelse av konstitusjonen uten ny utlysing, selv om konstitusjonstiden på et tidspunkt går ut over 6 måneder. Blir det tale om en samlet konstitusjonsperiode på henimot et år, må imidlertid saken vurderes av Innstillingsrådet.

Vurderinger ved korttidskonstitusjoner
Ved korttidskonstitusjoner (under 6 måneder) foretar DA vurdering av vedkommendes kvalifikasjoner, alder m.v., men det gjennomføres ikke intervju eller referanseinnhenting. Når konstitusjonssaker behandles av Innstillingsrådet, enten som besluttende eller innstillende organ, gjennomføres intervju og referanseinnhenting, men delvis i noe forenklet form i forhold til faste dommerstillinger. Til hvert møte i Innstillingsrådet presenteres rådet for en samlet oversikt over alle løpende konstitusjoner behandlet av DA eller Innstillingsrådet.

Gjentatte konstitusjoner
Ved konstitusjoner som ikke har vært kunngjort eksternt, står Innstillingsrådet overfor et dilemma om noen skal gis mange mer eller mindre fortløpende kortvarige konstitusjoner, eller om konstitusjonene skal spres på flest mulig. Gis de til få, blir disse dyktige. Men det kan samtidig føre til at de via en slik fremgangsmåte i realiteten nærmest får en forventning om en fast stilling etter en tid. Dette forsøker Innstillingsrådet/DA i rimelig grad å unngå.

Bruken av konstitusjoner
I Rt-2012-1153 ble det bl.a. anført fra ankende part at bruken av konstituerte dommere har fått et omfang som går ut over det som lovgiver har forutsatt. Høyesterett var ikke enig i dette, og skrev bl.a.: "Selv om man ser anvendelsen av midlertidige dommere under ett, er det ikke, ut fra de opplysninger som er lagt fram for Høyesterett, grunn til å anse omfanget som større eller annerledes enn det som var forutsatt av lovgiver. For øvrig kan det vanskelig tenkes at et større omfang av konstituerte dommere vil kunne lede til ugyldighet i den enkelte sak, jf. Rt-1984-979 på side 984."

Permisjoner - ikke Innstillingsrådets ansvar  
Permisjoner for dommere gis av DA etter domstollovens § 55 j, dog slik at permisjoner inntil 3 måneder gis av vedkommende domstolleder. Innstillingsrådet har ingen funksjoner knyttet til innvilgelse av permisjoner, kun oppgaver med å foreta konstitusjoner som følge av permisjoner.

Annen informasjon om konstitusjoner m.v.
Domstoladministrasjonen har laget informasjon til domstolene om en rekke forhold knyttet til konstitusjoner og permisjoner for dommere og dommerfullmektiger. 

Til toppen