24. Informasjon

Potensielle søkere blir gjort kjent med ledige stillinger gjennom utlysninger i tidsskriftene Juristkontakt og Advokatbladet, samt på Internett. For jordskiftedommerstillinger skjer utlysingen i Meldingsbladet og en lokalavis. Av kunngjøringene fremgår at generell informasjon til søkerne finnes på Innstillingsrådets hjemmeside, www.domstol.no/Innstillingsradet. Her er lagt ut et særskilt informasjonsskriv, med linker til relevante sider i praksis-/policynotatet. På hjemmesiden finnes også mye annen informasjon til søkerne og andre interesserte om Innstillingsrådet og innstillingsprosessen. 

Informasjon om prosessen
Når søkere kommer til intervju, presenteres de for intervjugruppen og gjøres kjent med intervjuprosessen. Ved avslutningen av intervjuet orienteres de om den videre behandling frem til saken avgjøres av Kongen i statsråd. De informeres også om at Innstillingsrådets innstilling vil være offentlig tilgjengelig på Innstillingsrådets hjemmeside samme dag eller dagen etter Innstillingsrådets vedtak. Enkelte søkere har gitt uttrykk for at Justisdepartementet burde gi informasjon om sin saksbehandlingstid, særlig dersom behandlingen trekker ut. Dette er videreformidlet til departementet, men det ligger utenfor Innstillingsrådet/DA’s område. Dersom noen av de innstilte trekker seg mens saken ligger i departementet, bør ev. informasjon om dette til de innstilte/søkerne gis av JD.

Informasjon om vurderingene
Noen søkere tar i ettertid kontakt med Innstillingsrådet for å bli orientert om hvordan de er blitt vurdert. Innstillingsrådet v/ intervjugruppens leder, rådets leder eller DA v/ avdelingsleder for rettsenheten eller DAs deltaker i intervjugruppen, gir så langt mulig slike tilbakemeldinger. Det er imidlertid begrenset hva som kan sies, idet vurderinger til Innstillingsrådet, domstolleder og referanser ikke kan gjøres tilgjengelig. Dessuten er utfallet av saken like mye avhengig av vurderinger av konkurrentene. På generelt grunnlag er det dog mulig å gi en del tilbakemeldinger og det gjøres.

Det vanskeligste spørsmålet fra søkere er om det er håp for dommerstillinger ved senere søknader og om det gir mening fortsatt å søke. Det naturlige første svar er at alt avhenger av konkurransen og hvilke stillinger og søkere det vil dreie seg om ved en eventuell neste korsvei. For noen få søkere vil det være mulig å gi relativt klare tilbakemeldinger om at sjansen for dommerstilling uansett er meget liten, men for de fleste er det vanskelig. Det er også eksempler på at søkere som har vært igjennom flere søkerprosesser er blitt vurdert noe forskjellig, samt at søkere kan utvikle seg og kvalifisere seg. Skal det gis klart negative tilbakemeldinger, gjøres det av DA v/avdelingsdirektøren for rettsenheten eller DAs deltaker i intervjugruppen, etter forutgående drøfting med Innstillingsrådet.

Informasjon til spesielt interessante søkere
Dersom DA vurderer noen søkere, som ikke rekker helt opp til innstilling, likevel å være spesielt interessante som fremtidige søker, er det opp til DA på eget initiativ, og som en del av DA’s rekrutteringsstrategi, å kontakte vedkommende med sikte på å påvirke han/henne til fortsatt å søke. Slike signaler vil imidlertid bare bli gitt til få, og søkere som ikke får slike signaler, må ikke tolke det som at de ikke vurderes som fortsatt interessante for dommerstilling. 

Til toppen