Innstillingsrådet for dommere

Innstillingsrådet er det sentrale organ ved dommerutnevnelser og gir innstillinger til alle faste dommer- og domstollederstillinger i alle tre rettsinstanser i de alminnelige domstoler (med unntak for Høyesterettsjustitiarius) og for jordskifteretten.

Innstillingsrådet gir videre innstilling eller gjør beslutninger ved de fleste dommerkonstitusjoner. Innstillingene gis til Kongen i statsråd, som foretar utnevningene.

Utnevningssakene legges frem i statsråd av justisministeren etter at Innstillingsrådets innstilling kun har vært gjennom en meget begrenset videre prøving i Justisdepartementet. Innstillingsrådet gir innstilling på tre søkere i prioritert rekkefølge til hver stilling og Kongen forutsettes å utnevne den som er innstilt som nummer en. Dette skjer også nesten alltid, men formelt kan Kongen velge å utnevne nummer to eller tre.

Innstillingsrådet er et eksternt, selvstendig og uavhengig organ oppnevnt av Kongen og med en i all hovedsak avgjørende funksjonen ved alle dommerutnevnelser. I sin innstillingsvirksomhet kan rådet ikke instrueres av andre. Innstillingsrådet legger vekt på også utad å fremstå som uavhengig. Innstillingsrådets medlemmer utfører selv alle deler av innstillingsprosessen, med bistand fra et sekretariat som er lagt til Domstoladministrasjonen.

Innstillingsrådet består av syv medlemmer; tre dommere fra de alminnelige domstoler, en advokat, en jurist ansatt i det offentlige og to medlemmer som ikke er jurister. Når Innstillingsrådet behandler saker som gjelder utnevnelse eller konstitusjon av jordskiftedommere, deltar en dommer fra jordskifterettene og en jordskiftekandidat (i stedet for henholdsvis en dommer og en jurist ansatt i det offentlige).

Etablering av denne fremgangsmåte for dommerutnevnelser og rådets sammensetning, bygger på avveining av blant annet demokratiske, konstitusjonelle, personalfaglige og allmenne hensyn. Utnevnelsesprosessen skal ivareta de særlige hensyn og prinsipper, som følge av domstolenes spesielle stilling i samfunnet. Lovgiver ønsket ikke et laugstyre hvor hele utnevnelsesprosessen ville skje innenfor domstolene og heller ikke en korporativ prosess med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerne.

For at domstolene skal ivareta samfunnets krav og forventninger, forutsettes utnevning av dyktige, innsiktsfulle og uavhengige dommere. Det er lagt opp til en bred dommerrekruttering, slik at dommerne som utnevnes har forutgående kunnskaper fra ulike områder av samfunns- og rettslivet. Innstillingsordningen bygger på dette og skal tilfredsstille de vanlige krav til en grundig og effektiv utvelgelses- og utnevningsmåte. Innstillingsrådet vektlegger ved innstillingene å få kompetente, effektive og velfungerende domstoler.

Innstillingsrådet avgrenser sin virksomhet mot rekruttering – det vil si sørge for at det melder seg mange og kompetente søkere – generelt og til konkrete stillinger. Dette er oppgaver for blant annet Domstoladministrasjonen og domstolene.

Til toppen