Kort historikk

Det har vært jordskiftelignende bestemmelser i det norske lovverket helt fra de gamle landsdelslovene fra 1274. Men behovet for omforming av landbrukseiendommer økte på utover 1800-tallet da nye driftsmetoder og redskapstyper ble tatt i bruk. Den første virkelige jordksiftelova kom derfor i 1821. Videre fulgte det nye lover i 1857 og i 1950 og viktige lovrevisjoner bla i 1882 og 1934. Dagens lov er fra 1979, men en ny er under utarbeidelse.

Kontorlokasjon og soknegrenser har variert opp gjennom tidene fra enkle selvstendige kontor med små sokn til færre kontor og større sokn. Fra 1917 var vi delt i Nordre og Søndre Helgeland utskiftningsdistrikt. I 1942 ble Søndre Helgeland delt og Midt.Helgeland ble opprettet med kontorsted i Mosjøen. I 1982 ble Nord- og Midt-Helgeland slått sammen og kontoret i Rana lagt ned. I 2002 ble også kontoret i Brønnøysund formelt lagt ned, men det er fortsatt en jordskiftedommer lokalisert i Brønnøysund. Det er i dag 34 jordksifteretter og 5 jordskifteoverretter på landsbasis. Det arbeider er ca 260 ansatte i jordskifterettene.

I 2006 ble alle landets jordskifteretter administrativt underlagt Domstoladministrasjonen, sammen med de alminnelige domstoler.


 

Til toppen