Koronaviruset drift i domstolane

Viruset har også verkand for jordskiftedomstolane. Domstolen sin sentrale informasjon finn du her

 

 

Rekord tal meklingar

Da Nord- og Midhordland jordskifterett og Indre Hordaland jordskifterett fikk felles ledelse i 2016 bestemte de seg for å satse på rettsmekling. Det har gitt resultater. I begge domstolene var det minimalt med rettsmekling da de slo seg sammen i 2016. Mekling var et ukjent område for de ansatte. Da de slo seg sammen ble det fokus på å få til en felles domstolkultur for de to domstolene, og...

Årsmelding 2020

Årsmeldinga for 2020 syner at sjølv om ein har vore prega av Covid 19 har ein likevel klart å oppretthalda stor aktivitet. Særleg kan ein merka seg at meklingsaktiviteten har vore høg. Indre Hordaland jordskifterett og Nord- og Mihordland jordskifterett har sams leiing, årsmeldinga gjeld for begge desse rettskretsane. Meir frå årsmeldinga finn du HER.

Stilling som jordskiftedommarfullmektig

Ved Indre Hordaland jordskifterett og Nord- og Midhordland jordskifterett er det ledig ei stilling som jordskiftedommarfullmektig.  Tiltredning frå 1. april 2021. Fullstendig lysingsteks og link for elektronisk søknad finn du HER

Årsmelding 2019

Årsmeldinga for 2019 er klar for Indre Hordaland og Nord og Midhordland jordskifterettar. Det har i året samla for dei to jordskifterettane vorte slutta 80 saker og det kom inn 77 nye saker. Ventetida for å få opp ei sak har gått noko ned frå 2018. Eit viktig bidrag til å auka sakskapasiteten har vore meir bruk av rettsmekling. I 2019 har det vorte mekla 41 saker der 67% av dei enda med forlik....

Koronavirus

Drift av jordskifterettane blir også påverka av koronaviruset. Indre Hordaland jordskifterett / Nord- og Midhordland jordskifterett er stengt for besøkande inntil vidare. Alle planlagte fysiske møter i perioden fram til 26. mars 2020 vert avlyst. Denne perioden kan verte forlenga. Sentral informasjon frå domstoladministrasjonen finn du HER

Årsmelding 2018

Felles årsmelding for Indre Hordaland jordskifterett og Nord- og Midhordland jordskifterett er klar. Denne syner at det har vore stor aktivitet i året som har godt og ein har fått slutta fleire saker enn det har kome inn. Ventetida har gått noko ned. Fokus på mekling har vore ein av tiltaka her. Årsmeldinga finn du her

Årsmelding 2017

Denne gongen er det ei felles årsmelding med Nord- og Midhordland jordskifterett. Grunnen til dette er at me har felles leiing og har eit utstrakt samarbeid på fleire områder. For Indre Hordaland jordskifterett har det vore eit år med god saksavvikling med 21 saker og pr no reknar ein med at dei fleste saker ved retten blir starta innan ein 7 - 10 mnd. Meir detaljar om årsmeldinga finn du HER

Årsmelding 2016

Årsmeldinga 2016 er klar og den syner at me no har klart å redusera ventetida for nye saker.

Sakshandsamingstida går ned

Årsmelding 2014 2014 har vore eit svært aktivt år og ein har fått redusert ventande saker med 10 frå 42 i 2013 til 32 ved utgangen av året. Samtidig har ein òg fått rydda unna dei eldste sakene, det vil sei at ein vidare framover vil få ei kortare sakshandsamingstid. Pågangen for nye saker i 2014 ligg noko over gjennomsnittlege antal årlege saker. Årsmelding 2014

Årsmelding for 2013

Indre Hordaland jordskifterett har hatt eit av sine mest aktive år når det gjeld slutta saker. Det er òg ny rekord i tilmeldte saker. Sjå årsmelding HER

Årsmeldinga for 2012 klar

Fortsatt god pågang av saker. Ein har slutta 2 fleire saker enn i fjor og behandlingstida for slutta saker er i snitt på 0,8 år. Meir om jordskifteretten finn de i fullstendig Årsmelding for 2012.

Til toppen