Fritak, forfall, sletting fra utvalg

Du kan i en del tilfeller få fritak fra jobben som meddommer. Dette må være avklares i god tid på forhånd. Du kan ikke la være å møte og så etterpå gi beskjed om hvorfor.

Lovlig forfall

Dersom du har lovlig forfall kan du fritas fra å møte. Du kan ha lovlig forfall hvis oppmøtet fører til at helse eller velferd settes i fare, eller viktige oppgaver og plikter blir forsømt. Særlig lang reisetid eller -avstand mellom bosted og domstol kan også godtas som lovlig forfall. Den som gjør tjeneste i militæret eller ved høyere domstol, har også lovlig forfall. Andre offentlige verv gir som hovedregel ikke lovlig forfallsgrunn. Stort arbeidspress er normalt ikke gyldig grunn for fritak.

Søknad om fritak i den enkelte sak

Hvis du vil bli fritatt fra å møte i en sak, må du sende en skriftlig søknad til domstolen så snart som mulig etter at innkallingen er kommet i posten. Du må legge ved nødvendig dokumentasjon og begrunnelse med søknaden. Slik dokumentasjon er blant annet:

- Sykdom: Legeerklæring som viser at du ikke er i stand til å tjenestegjøre.

- Reiser: Dokumentasjon på når reisen er bestilt og skal finne sted.

- Studier: Bekreftelse fra studiested om at meddommeren er student der, eksamensdato og at meddommeren er meldt opp til eksamen.

- Arbeidssituasjon: Erklæring fra arbeidsgiver, oppdragsgiver e.l. som dokumenterer konsekvenser ved fravær.

- Fødselspermisjon: Bekreftelse fra arbeidsgiver eller trygdeetat om perioden for fødselspermisjon.

- Militærtjeneste, medlem av fylkesting, tjeneste ved høyere rett: Dokumentasjon fra offentlig instans som bekrefter forholdet.

Generelt fritak og sletting fra meddommerutvalget

Helsemessige forhold

Hvis den som innkalles er varig mentalt eller fysisk svekket (for eksempel svært dårlig hørsel eller syn), og derfor ute av stand til å utføre oppgaven på en god måte, må det meldes fra til domstolen om dette. Legeerklæring er normalt nødvendig for å få fritak.

Språkkunnskaper

Den som skal være meddommer må ha gode kunnskaper i norsk for å kunne følge med på det som skjer i retten. I motsatt fall må det meldes fra til domstolen om dette.

Flytting

Flytter du ut fra domssognet, må du melde fra til kommunen og legge ved bekreftelse fra folkeregisteret. Du vil da bli slettet fra utvalget.

Flytting mellom kommuner innen domssognet innebærer ikke sletting fra utvalget. Meld ifra til domstolen ved flytting innen domssognet.

Yrkesgrupper som ikke kan velges

Noen yrkesgrupper kan ikke velges som meddommere. Se domstolloven.

Straffereaksjoner

Straffereaksjoner som medfører utelukking fra vervet som meddommer. Se domstolloven.

Enkelt forklart – dersom du har mottatt et forenklet forelegg, for eksempel en fartsbot, medfører ikke dette til utelukkelse fra vervet. Dersom du i de siste årene har  mottatt en strengere straffereaksjon enn et forenklet forelegg, kan det være grunn for utelukkelse. Ta kontakt med domstolen for avklaring.

Rettergangsbot

Meddommere som ikke er innvilget fritak fra å møte i retten og som likevel unnlater å møte, kan ilegges rettergangsbot i henhold til domstolloven § 200.

Til toppen