Godtgjørelser

Du har vanligvis krav på honorar for arbeidet som meddommer. Du får også dekket reiseutgifter etter statens reiseregulativ.

Honorar

Meddommere i jordskifteretten omfattes av en særregel og har krav på en godtgjørelse på 1000 kroner per dag. For halve dager settes godtgjørelsen til 600 kroner. For særlig lange dager kan godtgjørelsen settes til 1200 kroner.

I tilllegg finnes en bestemmelse av individuell dekning av tapt arbeidsfortjeneste som gjelder både for ansatte og selvstendige næringsdrivende. Forutsetningen er at satsene nevnt over ikke dekker tapet og at tapet kan dokumenteres.

Dekning av reiseutgifter

Satser for dekning av utgifter for reiser og kost reguleres i særavtale om dekning av utgifter til reise og kost.

Reisen skal foretas på raskeste og rimeligste måte for staten. Offentlig transport må benyttes der det er tilgjengelig.

Reiseutgiftene må dokumenteres med kvitteringer, unntatt kvitteringer for rimeligste offentlig transport, for eksempel buss og tog.

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i særavtalen om dekning av utgifter til reise og kost.

Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn deg selv, må du registrere måltidsfradrag.

Utgifter til overnatting

Utgifter til overnatting på hotell eller lignende, dekkes etter regning.

Dersom du overnatter privat, utenfor egen bopel, utbetales et ulegitimert tillegg pr. døgn i henhold til særavtalen om dekning av utgifter til reise og kost.

Hvordan leverer jeg kravene?

Innlevering av reiseregning, krav om godtgjørelse, samt refusjon av tapt arbeidsfortjeneste skal gjøres elektronisk. Her finner du en beskrivelse av hvordan dette gjøres.

Elektronisk innsending av reiseutgifter og godtgjørelse

Krav om godtgjørelse og refusjon av reiseutgifter sendes inn elektronisk via Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sine selvbetjeningsløsninger.

Vi trenger noen opplysninger fra deg for å registrere deg som bruker, slik at du får brukernavn og passord. Send en e-post til drlpost@domstol.no med følgende informasjon:

Navn - Fødselsdato - E-postadresse - Bankkontonummer - Saksnummer i rettssaken du er innkalt til.

Når tilgang er opprettet, vil du motta en e-post fra DFØ med informasjon om hvordan du logger deg på og tar i bruk selvbetjeningsløsningene:

Krav om godtgjørelse og krav om refusjon av reiseutgifter sender du inn hver for seg.

Veiledninger for bruk av selvbeteningsløsningene

Veilednigene viser deg stegivs hvordan du fyller inn kravene elektronisk.

Godtgjørelse

Veileder for godtgjørelse

Dersom kravet ditt gjelder tapt arbeidsfortjeneste må du legge ved en attest fra arbeidsgiver om at du er trukket i lønn. Se skjema for tapt arbeidsfortjeneste.

Reiseregning

Veileder for reiseregning

Veiledningsfilmer på YouTube:

Hvordan registrere reiseregning (YouTube)

Se film om hvordan du kan bruke elektronisk karttjeneste i appen for å beregne kjørelengde (Youtube).

Mat og drikke

Det er er ikke alle domstoler som har kantine. Ta kontakt med jordskifteretten for nærmere avklaring om bespisning.

Til toppen