Etter rettsmøtet

Når rettsmøtet er avsluttet, setter dommerne seg sammen og drøfter saken. Rettens leder (fagdommeren) leder forhandlingene i en domskonferanse. Rådslagningen (drøftingen) skjer for lukkede dører, og du må ikke fortelle andre hva som er sagt under rådslagningen. 

Hver dommer har én stemme i domskonferansen. Du har ikke bare lov til å være uenig, men du er forpliktet å si ifra dersom du mener noe annet.

Når dere i fellesskap er kommet til et resultat, skriver fagdommeren et domsutkast. Det kan tenkes at dere er uenige i enkelte spørsmål, men flertallet avgjør, og uenigheten vil da komme til uttrykk i dommen. Hvis dere er uenige, vil fagdommeren uansett skrive et utkast som viser både til flertallets og mindretallets syn. Du må lese gjennom utkastet og gjøre de rettelser du mener bør gjøres. I neste domskonferanse gjennomgår dere dommen og til sist undertegnes dommen av alle.

Forholdet til media

Enkelte saker kan ha nyhetens interesse. Du bør helt unnlate å kommentere forhandlingene og dommen til media, siden man lett kan komme til å si noe som kan bli misbrukt i ettertid. En måte å takle dette på er å si at: ”Det retten mener framgår av dommen og jeg har ikke noe å legge til”.

Vær oppmerksom på at uttalelser i media eller på sosiale medier kan gjøre deg inhabil som meddommer. Saken må da starte på nytt, med de ulemper dette medfører for alle parter.

Til toppen