Før rettsmøtet

Hvor mye tid må du regne med å bruke på hele saken? Er det noe som kan påvirke din habilitet? Og hva skjer når jeg møter opp i domstolen?

Innkalling

Du vil bli oppnevnt og innkalt som meddommer senest tre uker før rettsmøtet. 

Du vil få tilsendt dokumentene i saken før første rettsmøte, enten sammen med innkallingen eller som egen sending i forkant av rettsmøtet.

Møteplikt

Den som får innkalling har plikt til å møte. Når du får innkalling, må du merke deg tidspunktet nøye og varsle arbeidsgiver.

Dersom du har lovlig forfall kan du fritas fra å møte. Du må umiddelbart varsle jordskifteretten om du ikke kan møte. Les mer om hva som regnes som lovlig forfall under fanen Praktiske forhold.

Dersom du er innkalt som vara, trenger du ikke å møte, men være i beredskap ved behov. Jordskifteretten tar kontakt dersom du skal gjøre tjeneste.

Inhabilitet

I innkallingen ser du navn på aktørene i saken. Om du kjenner noen av aktørene, kan du være inhabil. Det er viktig at du så tidlig som mulig varsler jordskifteretten dersom du vet at, eller lurer på om, du er inhabil i en sak du er innkalt som meddommer i.

Følgende forhold kan gjøre deg inhabil:

- Hvis du er i nær slekt med partene eller noen som ellers deltar i saken

- Hvis du har direkte interesser i saken (f.eks. aksjeforhold, styremedlemskap osv.)

- Hvis du på en eller annen måte har tilknytning til partene som du tror kan påvirke din avgjørelse

Det kan hende at du først oppdager du er inhabil når du møter i retten. Da må dette straks tas opp med jordskiftedommeren. For slike tilfeller innkaller domstolen vara. Det er alltid domstolen som avgjør habiliteten.

Møt opp i god tid

Du skal møte i god tid før rettsmøtet begynner. Normalt vil jordskiftedommeren ha en samtale med meddommerne før saken starter.

Hvis du har behov for tilrettelegging, må du gi beskjed til rettens leder så tidlig som mulig. Dette bør helst skje før rettsmøtet begynner, slik at rettens leder kan planlegge avviklingen av rettsmøtet.

Befaring er ofte nødvendig i jordskiftesaker. Noen befaringer skjer i skog og fjellterreng. Møt i praktiske klær og skotøy. Ta med matpakke og termos.

Rettsmøter avholdes gjerne i ulike lokaler i kommunene. Ofte er det ikke tilgang til kantine. Ta derfor med mat og drikke for dagen.

Til toppen