Under rettsmøtet

Forhandlingene foregår i rettsmøter. Noen jordskifteretter har egne rettslokaler, men ofte behandles saken ute i domssoknet i nærheten av eiendommen/-er som saken omhandler. Da kan retten settes i en kommunestyresal, eller i andre tilgjengelige lokaliteter. 

Din oppgave som meddommer i rettsmøtet

Sammen med jordskiftedommeren vedtar meddommerne hvilke løsninger som skal velges for arealbruken og avsier dom i eventuelle tvister.

Alle avgjørelser tas av en samlet jordskifterett. Avgjørelsene tas først etter at alle berørte parter i saken har redegjort for sine synspunkter. Forhandlingene foregår i rettsmøte, og befaringer er en del av rettsmøtene. Dersom det er uenighet mellom dommerne om valg av løsning, avgjør flertallet saken.

I tillegg forutsettes det at meddommerne;

- oppmerksomt lytter til og følger forhandlingene i retten

- vurderer saken på en nøytral og upartisk måte og ikke tar utenforliggende hensyn

- ikke tar stilling før du har hørt alle sider av saken

- opptrer nøytralt, både ved kroppsspråk og i måten du ytrer deg på

- ikke driver undersøkelser på egen hånd

- holder meninger om sakens mulige løsning internt i retten inntil avgjørelsen er tatt

Formaning/forsikring

Jordskiftedommeren kommer til å spørre om du tidligere har avgitt forsikring. Hvis du ikke har gjort det, skal du avlegge forsikring i starten av rettsmøtet. Dette gjør du bare første gangen du gjør tjeneste. Før du avgir forsikringen, vil rettens leder gi deg en orientering (formaning) om dine plikter som meddommer. Dette vil som oftest skje i rettssalenfør forhandlingene starter: 

«Når du skal gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer er det viktig at du følger nøye med i rettsmøtene, og at du merker deg de forklaringene som blir gitt og de andre bevisene som blir ført. Du skal ikke legge vekt på andre forhold enn de som blir opplyst om i den aktuelle saken. Som jordskiftemeddommer er det din plikt å ta stilling til de ulike spørsmål som retten skal avgjøre. Du skal nå gi en forsikring som gjelder de plikter du har som jordskiftemeddommer. Jeg ber alle reise seg opp.» 

Forsikring for jordskiftemeddommer 

«Forsikrer du at du i denne saken og i alle framtidige saker etter jordskifteloven, vil følge med på og ta hensyn til alt som kommer fram, og utføre dine plikter samvittighetsfullt og etter beste overbevisning, så gjenta etter meg: Det forsikrer jeg.»

Du skal svare: «Det forsikrer jeg», eller «Det lovar eg» dersom du snakker nynorsk.

Alle tilstedeværende skal reise seg når forsikringen avgis.

Også du som gjør tjeneste som jordskiftemeddommer i lagmannsretten eller som skjønnsmedlem for første gang, må avgi tilsvarende forsikring.

Spørsmål til parter og vitner

Også meddommerne kan stille spørsmål til parter og vitner. Da er det særlig viktig at spørsmålene blir stilt på en nøytral måte. Spørsmål må ikke stilles slik at partene får inntrykk av at retten har tatt stilling til forhold i saken. I verste fall kan meddommeren bli erklært inhabil, og må tas av saken.

Dersom du er usikker på hvordan du skal stille spørsmålet, kan du henvende deg til jordskiftedommeren, som kan stille spørsmålet for deg.

Befaring

Befaring er en del av rettsmøtet. Ved befaring drar retten ut til eiendommen/-ene som saken gjelder. Rettens medlemmer holder seg mest mulig samlet ved befaring. Dersom retten likevel kommer fra hverandre, må du ikke føre samtaler med partene om saken.

Til toppen