Slik arbeider jordskifteretten

Jordskifteretten sin viktigste oppgave er å være en problemløser. Utgangspunktet i alle sakene er at partene har et problem de ønsker en løsning på.

Jordskifteretten disponerer en rekke virkemidler som er viktige for å kunne reparere på de ulemper som uklare og utjenlige eiendomsforhold skaper.


Eksempel: Hvordan jordskifteretten arbeider

Jordskifteretten starter med nødvendig teknisk og rettslig saksforberedelse. Dette kan være for eksempel kontroll av hjemmelsforhold og kartgrunnlag.

Etter at området som saken skal omfatte er avgrenset, klargjør retten grenser og eiendoms- og rettsforhold, så langt det er nødvendig. Der det er uenigheter og en ikke oppnår forlik, avgjør retten tvisten ved dom.

Noen saker avsluttes her, etter at grenser er avmerket, beskrevet og lagt inn på kart. I andre saker kan saksgangen fortsette slik:

- Verdsetting av areal som skal skifte eier.

- Jordskifteretten søker om tillatelse for eventuelle tiltak som krever godkjenning fra offentlige myndigheter.

- Ny eiendomsutforming blir planlagt i samråd med partene. Dersom partene ikke blir enige seg i mellom, bestemmer jordskifteretten utformingen.

- Ved såkalte utbyggingsjordskifter vil jordskifteretten holde ekspropriasjonsskjønn eller avtaleskjønn. Da kan det bli gitt pengeerstatning for areal og ulemper som ikke er erstattet gjennom jordskiftet.

- Når de nye eiendommene er lagt ut, sørger jordskifteretten for at grensene er forsvarlig avmerket i terrenget, og videre at alle nødvendige opplysninger om eiendomsforholdene  blir sikret og gjort tilgjengelig.

- Etter ankefrist og eventuell behandling ved ankeinstans, blir den rettskraftige saken tinglyst på samtlige berørte eiendommer.

Eksempel jordskifte

Dette er et eksempel på jordskifte – ny utforming av eiendommer. Her har også det offentlige brukt en del av sin eiendom C til å bytte til seg ny veggrunn. Områder som skifter eier er bonitert/verdsatt av jordskifteretten, slik at eierne får igjen samme verdi som de hadde før jordskiftet. Her er flere små teiger samlet til større teiger, som totalt sett innebærer at driften/bruken av de enkelte eiendom blir mere hensiktsmessig. 

Teknisk arbeid i jordskiftesaker

Jordskifterettens ingeniører har ansvaret for det tekniske arbeidet i sakene. Ingeniørene bistår jordskiftedommeren i saksforberedelsen, utarbeider kart, lager forslag til verdsetting og løsninger, merker og måler inn grenser og rapporterer disse grensene til matrikkelen. Enkelte ingeniører har også oppdrag som rettsmeklere.

Advokat i jordskiftesaker

En målsetting i jordskifterettens saksbehandling er at partene skal kunne håndtere saken selv. Selv om de fleste parter er selvprosederende, velger noen å la seg representere ved advokat.

Sakens gang

Se på disse nettsidene for en detaljert beskrivelse av bakgrunnen for en jordskiftesak og hvordan den kan løses, ved bruk av bilder. Merk at gangen i en jordskiftesak vil variere sterkt fra sakstype til sakstype.

Til toppen