Lekmannsprinsippet

En meddommer er en person utnevnt av kommunen til å gjøre tjeneste som dommer. En meddommer representerer allmennheten. De har ikke utdannelse innen juss eller eiendom slik fagdommerne i de alminnelige domstolene og jordskifterettene har. meddommerne deltar i omlag 2-3 rettssaker årlig. De spiller en viktig rolle i vårt rettssystem og antas å være en av grunnene til at rettssystemet i Norge har meget høy tillit i befolkningen. 

Mekdommere har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak. Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn".

Jordskiftedommeren og de fleste øvrige ansatte ved jordskifteretten har tverrfaglig kompetanse (juss, arealplan, verdsetting, jordbruk, skogbruk, teknisk). Meddommerens medvirkning sørger for at rettens avgjørelser får en alminnelig skjønnsvurdering. Dette sikrer resultatene av jordskifterettens arbeid for de berørte eiendommer og parter.

Hvordan velges meddommere?

Det er kommunene som velger lekdommere for en periode på fire år. I hvert jordskiftesokn skal det være et eget utvalg av jordskiftemeddommere.

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommere:

Du være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene.

Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet. Blant annet kan man ikke velges til meddommer hvis man er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år. Noen yrkesgrupper kan heller ikke velges, blant annet Stortingsrepresentanter, ansatte i påtalemyndigheten og politiet, eller advokater.

Vil du vite mer om lekmannsprinsippet og historien bak, anbefaler vi å lytte til denne podkasten fra NRK-programmet ”Norgesglasset”.

Til toppen