Rettsinstanser

Det norske rettsystemet er bygd opp med flere instanser.

Jordskifterettene

Jordskifteretten er en særdomstol. Det betyr at jordskifteloven, og andre særlover, definerer hvilke type saker jordskifteretten skal arbeide med. Saker som er behandlet i jordskifteretten kan ankes til lagmannsretten og deretter til Høyesterett, som er øverste ankeinstans.

Les mer på www.jordskifte.no

Tingrettene

Domstolene i første instans kalles tingretter, disse dekker hver sin rettskrets med kommuner.

Les mer om tingrettene.

Lagmannsretten

Saker fra tingretten eller jordskifteretten kan ankes til lagmannsretten. Sakene gjelder avgjørelser fra jordskifterettene i lagdømmet. Et lagdømme er et geografisk område som består av et bestemt antall jordskifteretter og deres domssogn. Det er seks lagmannsretter i Norge.

Ved anke over tvister som grenser, eiendomsrett, bruksrettigheter og lignende må verdien av det som det ankes over, vanligvis være på over kr. 250 000. Ved anke over andre avgjørelser, gjelder ingen slik verdigrense.

Les mer om lagmannsretten

Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for avgjørelser avsagt av lagmannsrettene, både i sivile saker og straffesaker. Høyesterettsavgjørelser er etter Grunnloven endelige, og kan ikke ankes. Saksforholdet kan imidlertid bringes inn for Menneskerettsdomstolen og FNs menneskerettighetskomité.

Det er ingen meddommere eller vitner i Høyesterett. Dersom det er aktuelt å føre vitner, gjør man opptak av et vitneavhør i forkant. Saker forhandles av advokater med særskilt tillatelse.

Les mer om Høyesterett

Til toppen