Rettsinstanser

Det norske rettsystemet er bygd opp med flere instanser.

Jordskifteretten

Jordskifteretten er en særdomstol. Det betyr at jordskifteloven, og andre særlover, definerer hvilke type saker jordskifteretten har anledning til å arbeide med. Saker som er behandlet i jordskifteretten kan ankes til lagmannsretten og deretter til Høyesterett, som er øverste ankeinstans.

Jordskifteretten arbeider med:

- Klarlegging av grenser og eiendoms- og bruksforhold

- Omforming av eiendommer og bruksrettigheter (jordskifte)

- Skjønn

Formålet med et jordskifte er å tilrettelegge for en mer effektiv utnytting av eiendommer. Jordskiftelovens virkemidler gjelder for alle eiendommer i hele landet, dersom ikke annet er fastsatt ved lov. Et viktig prinsipp er at ingen eiendom skal lide tap ved et jordskifte.

I Norge finnes 34 jordskifteretter lokalisert over hele landet. Årlig behandler jordskifterettene

- 1500 saker

- 900 tvister

- 300 km grenser

- et samlet areal på 250 000 daa

- 500 km private veier

Hvert år er det om lag 12 000 parter i sakene.

Lagmannsretten

Saker fra jordskifteretten kan ankes til lagmannsretten. Sakene gjelder avgjørelser fra jordskifterettene i lagdømmet. Et lagdømme er et geografisk område som består av et bestemt antall jordskifteretter og deres domssogn. Det er seks lagmannsretter i Norge.

Ved anke over tvister som grenser, eiendomsrett, bruksrettigheter og lignende må verdien av det som det ankes over, vanligvis være på over kr. 125 000. Ved anke over andre avgjørelser, gjelder ingen slik verdigrense.

Les mer om lagmannsretten

Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for avgjørelser avsagt av lagmannsrettene, både i sivile saker og straffesaker. Høyesterettsavgjørelser er etter Grunnloven endelige, og kan ikke ankes. Saksforholdet kan imidlertid bringes inn for Menneskerettsdomstolen og FNs menneskerettighetskomité.

Det er ingen meddommere eller vitner i Høyesterett. Dersom det er aktuelt å føre vitner, foretas et særskilt vitneopptak i forkant av forhandlingene i Høyesterett. Saker forhandles av advokater med særskilt tillatelse.

Les mer om Høyesterett

Til toppen