Sakstyper

Omforming av eiendommer og rettsforhold - jordskifte

I andre tilfeller er ikke en klarlegging av rettsforholdene nok til å løse problemene. Da kan det være nødvendig å endre eiendommene, avløse rettigheter, gi regler for bruk m.m. Dette kalles jordskifte, og omfatter følgende virkemidler:

Ny utforming av eiendommer og alltidvarende bruksrett

Ofte består eiendommer av flere teiger (teigblanding) eller de på annen måte har en uhensiktsmessig utforming. Dersom en annen utforming av eiendommen er mer tjenlig, kan det foretas omforming av eiendommen ved at det byttes arealer. Slik ny utforming gjennom arealbytte, kan også være aktuelt i forbindelse med deling av eiendom og salg av jord.

I forbindelse med offentlige utbyggingstiltak, som for eksempel vei og jernbane, kan det også være nødvendig å utforme eiedommene på nytt. I slike saker kan jordskifteretten samtidig holde skjønnet og fastsette erstatninger for skade som den enkelte eiendom blir påført gjennom det nye tiltaket.

Etablering av sameie

Jordskifteretten kan etablere sameie mellom eiendommer dersom dette gir en bedre løsning på de utjenlige eiendomsforholdene enn ved en bruksordning (se punktet nedenfor om bruksordning).

Oppløsning av sameie eller sambruk mellom eiendommer

Jordskifteretten kan oppløse sameie og sambruk mellom eiendommer. Oppløsningen kan være delvis eller fullstendig.

Deling av eiendom

Jordskifteretten kan dele og utforme en eiendom med tilhørende bruksretter etter et fastsatt forholdstall. Ved alle typer deling må kommunen først ha gitt delingstillatelse.

Regler om sambruk - bruksordning

Ved bruksordning kan bruken ordnes der det er formålstjenlig at flere eiere utnytter et område eller en ressurs i fellesskap. Jordskifteretten kan gi regler om sambruk av jakt- og fiskerettigheter, utnytting av sand- og grusressurser, bruk og vedlikehold av veier og parkeringsplasser, beitebruk, vannfall, private vann- og kloakkledninger m.m.

Det kan blant annet lages regler om hvordan bruken skal foregå, samt fordeling og vedlikehold mellom eierne/brukerne. Om nødvendig stiftes et lag som blir ansvarlig for gjennomføringen av bruksordningen.

Jordskifteretten kan også gi regler om bruken av utearealene til eierseksjoner.

Pålegg om felles tiltak og pålegg om felles investeringer

Jordskifteretten kan pålegge felles tiltak og felles investeringer i forbindelse med bruk av eiendommer eller bruksretter. Slike fellestiltak kan være gjerder, veier, parkeringsplasser, private vann- og kloakkledninger og annen infrastruktur. Kostnadene med fellestiltaket blir fordelt av jordskifteretten. Jordskifteretten kan med bindende virkning også bestemme at uvillige parter skal delta.

Fordeling av planskapt netto verdiøkning

Jordskifteretten kan fordele planskapt netto verdiøkning mellom eiendommer som er omfattet av en reguleringsplan. Fordelingen kan bare gjøres dersom planmyndigheten har gitt bestemmelser om at denne verdiøkningen skal fordeles.

Vilkår for å gjennomføre jordskifte

Selv om sakstypen faller inn under jordskifterettens arbeidsområder, må dommerne i en sak alltid vurdere om følgende vilkår er oppfylt, før behandlingen av saken og jordskiftet kan gjennomføres:

- Minst én eiendom må være vanskelig å utnytte

- Jordskiftet må samlet sett føre til mer tjenlige eiendomsforhold i jordskifteområdet

- Ingen part kan bli påført større kostnader og ulemper enn den nytten parten har av jordskiftet

Til toppen