Sakstyper

Skjønn

Jordskifteretten kan holde flere typer skjønn:

- Vegskjønn for private veier, der det utmåles erstatning for grunn til ny vei eller for andel i en eksisterende vei.

- Gjerdeskjønn, der det skal tas stilling til om det skal etableres felles gjerde mellom eiendommer og kostnadsfordelingen.

- Skjønn etter servituttloven, der det kan være aktuelt å utmåle erstatning for å avløse rettigheter som er til hinder for bruken av en eiendom.

- Avtaleskjønn, der partene for eksempel kan avtale at jordskifteretten skal utmåle erstatning for et ekspropriasjonsinngrep.

- Skjønn som del av en jordskiftesak (rettsendring)

Til toppen