Andelsfordeling på felles private veier

Jordskifterettene utvikler nå en metode og verktøy for å avklare andelsfordeling på felles private veier.

Andelsfordeling på felleseide, private veier bestemmer eiernes rettigheter og forpliktelser i veilaget. Jordskifteretten har sett behovet for en revisjon av både metodikk og verktøy. Den første delen av prosjektet er nå ferdig, sammen med NIBIO, Skogkurs og Landbruksdirektoratet har jordskifterettene utarbeidet rapporten «Andelsfordeling på felles private veier».

Rapporten beskriver jordskifterettens framtidige metodikk for andelsfordelinger i vei, enten det er en ren skogsbilvei eller en kombinert vei med flere brukertyper. I korte trekk vil man i framtida legge brukernes nytte og bruk til grunn, uttrykt ved transportert vekt og distanse, når andelsfordelingen fastsettes. Andelsfordelingen justeres også med Hedmarksmodellens prinsipper for utjevning i langs- og tversretning for å ta høyde for partenes nytte.

I veisaker vil jordskiftedommeren måtte benytte betydelig skjønn. I rapporten beskrives hvilke faktorer som kan eller bør underlegges dommerskjønnet, og også hvilken effekt en justering vil ha på andelsfordelingen.

Den neste delen av prosjektet er utviklingen av det digitale, GIS-baserte verktøyet Geoveg. Vi håper å ha dette klart i løpet av 2022.

Metode og verktøy kan brukes i eksisterende eller nyopprettede veilag. Også utfordringer ved innpåkjøp i eksisterende vei beskrives. Videre ser vi verktøyet som nyttig der framtidig veiansvar skal beregnes i ordinære jordskiftesaker der partenes eiendommer kan komme til å flytte seg langs vei.

Med en revidert metodikk og et godt, digitalt verktøy håper vi at vi framover kan tilby en raskere saksbehandling. Metode og verktøy bør også sikre en større grad av forutsigbarhet og likebehandling.

Les rapporten andelsfordeling på felles private veier (pdf)

Til toppen