Generelt om saksbehandlingen

Saksbehandling i jordskifteretten bygger på de samme grunnleggende prosessuelle prinsipper som tvisteloven.

Tvisteloven er i stor grad gjort gjeldende for jordskifteretten gjennom henvisninger i enkelte paragrafer, og generelt i jordskifteloven § 6-1.

Jordskiftelovens system bygger på:

  • Særlige saksbehandlingsbestemmelser under den enkelte paragraf.
  • Henvisning til tvisteloven under den enkelte paragraf. En samleparagraf for disse henvisninger er gitt i jordskifteloven § 6-1
  • en generell, og direkte henvisning til en rekke bestemmelser i tvisteloven i jordskifteloven § 6-1

Tvistelovens regler gjelder for enkelte deler av saken, mens det for øvrig er særlige regler som gjelder. For eksempel vil tvistelovens kapittel 20 om saksomkostninger gjelde ved behandling av tvister, men ikke generelt i et jordskifte. De alminnelige regler for tilkjenning av omkostninger til advokatbistand vil derfor gjelde under tvistebehandling, men ikke generelt under saken.

Saksbehandlingen i jordskiftesaker er lagt opp slik at partene i størst mulig grad skal kunne føre sin sak selv, uten bistand fra advokat. Dette stiller store krav til jordskiftedommerens materielle og formelle prosessledelse.

Jordskifteretten tar alle avgjørelser som er nødvendige for å gjennomføre saken, basert på det partene har opplyst i rettsmøtene.

Reglene for saksbehandling i grensegangs- og rettsutgreiingssaker følger reglene for jordskiftesaker så langt de passer.

Saksgangen varierer sterkt fra sakstype til sakstype

Til toppen