Vitne

Et vitne har sett, hørt eller erfart noe av betydning for en rettssak. Denne siden er for deg som skal vitne i jordskiftesak.

Hvorfor skal du vitne?

Vitner er svært viktige for rettssikkerheten i samfunnet. Du har fått en innkalling (kalles stevning) til saken fordi partene eller retten mener du kjenner til noe som kan være viktig for retten å vite. Du har plikt til å møte opp i tråd med innkallingen og forklare deg for retten.

En rettssak avgjøres med bakgrunn i det som er kommet fram i rettsmøtet. Derfor må vitner forklare seg for retten slik at dommerne hører vitneforklaringen. Det gjelder selv om man tidligere ha forklart seg for partenes advokat. En vitneforklaring kan avgjøre utfallet av en sak, derfor har vitner plikt til å snakke sant.

Varsle arbeidsgiver

Du bør straks si fra om innkallingen din til arbeidsgiver, slik at fraværet er varslet i god tid. Hvis tidspunktet passer dårlig, vil det ofte være mulig å endre dette. Har du fått vitnestevning fra en advokat, så kontakter du dem. Hvis ikke, kontakt jordskifteretten. Du bør avklare et annet oppmøtetidspunkt tidligst mulig.

Før saken starter

I forkant av rettssaken kan du notere ned mest mulig av det du husker om saken. Disse notatene kan du godt ta med deg. Videre kan du forberede deg ved å lese notater, brev, dokumenter og liknende. Derimot bør du ikke snakke med andre om saken.

Når du kommer til domstolen, så er det viktig at du finner lokalet der innkallingen sier du skal møte. Vent utenfor salen, du blir hentet når det er din tur. Vær forberedt på å vente, siden rettssaken allerede er i gang når du skal inn for å vitne. Før du og andre vitner slipper til, skal retten få en redegjørelse fra advokatene eller partene om hva saken gjelder og hva man er uenige om. Deretter skal partene gi sin forklaring. Dette får du som er vitne ikke høre på fordi du skal være upåvirket av det som er sagt tidligere i saken. Det er vanskelig å beregne hvor lang tid disse redegjørelsene og foredragene tar. Hvis det er spesielle forhold som gjør det vanskelig for deg å vente, så ta det opp på forhånd med den som har innkalt deg.

I rettssalen - forsikring og forklaring

Når du kommer inn i rettssalen, blir du bedt om å stå ved vitneboksen. Så blir du spurt om hva du heter, hvor du bor og så videre. Deretter blir du spurt om du på noen måte er i slekt med eller partene i saken. Også andre forhold, som felles økonomiske interesser, må du fortelle om. Det kan være at du på grunn av din stilling, slektskap eller lignende ikke skal avgi forklaring, eller at du har rett til å la være. Dette vil retten i så fall gjøre deg oppmerksom på.

Du må avgi forsikring før du forklarer deg. Først vil rettens leder be deg om å forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe. Dette skal du avgi forsikring om. Stående sier du: ”Det forsikrer jeg”.

Du blir så bedt om å fortelle det du vet om saken. 

Hvis du ikke er helt sikker på hva du skal forklare deg om, kan du godt be om at det stilles spørsmål. Når du har forklart det du husker, vil som regel partene i sakene  og deretter dommeren stille spørsmål. Du må også opplyse om det som du antar har betydning for saken. Det gjelder selv om du ikke blir spurt direkte om det. Dersom du er i tvil eller ikke husker hva som foregikk, så si fra. Du kan støtte deg til  notater, men selve forklaringen skal være muntlig.

Falsk forklaring er straffbart med inntil fem års fengsel.

Etter at du er ferdig med din forklaring, bestemmer du selv om du vil følge resten av saken fra tilhørerplass.

Reisegodtgjørelse og andre utgifter

Dekning av utgifter avtales med den part som innkalte deg.

Møteplikt  og fritak

Lang reisevei

Det viktig at du møter opp i tråd med det som står i innkallingen du har fått. Du har plikt til å møte som vitne uansett hvor langt du må reise, men er reiseveien mer enn 800 km med rutegående transport eller 125 km på annen måte kan retten frita for møteplikt. Slikt fritak kan gis dersom ditt oppmøte medfører uforholdsmessige ulemper eller kostnader sammenlignet med din betydning for å få belyst saken. Dersom du tror slikt fritak kan være aktuelt, må du straks ta kontakt med domstolen. Du kan ikke la være å møte uten at du har fått klar beskjed om at du er fritatt.

Sykdom

Blir du syk eller det av andre grunner er umulig for deg å møte, må du gi beskjed til domstolene så snart du kan. Dersom du mener du har lovlig forfall på grunn av sykdom, må du få en legeerklæring og sende den til retten. Det er domstolen som avgjør om sykdommen utgjør et lovlig forfall. Hvis du ikke gir retten beskjed om forfallet så snart som mulig, risikerer du også bot og erstatningsansvar. Innkallingen gjelder inntil du eventuelt har fått beskjed fra retten om at du er blitt fritatt for å møte.

 

Til toppen