Vegutbygging

Illustrasjonsbilde jordskiftesak Lillehammer
Den nye veien la beslag på og delte opp viktig mark for gårdbrukerne i området. Jordskiftet erstattet marka og sørget for at hver eiendom ble mest mulig samlet.

Saken gjaldt vegbygging og jordskifteløsning på Lillehammer.

Hva var problemet?

Landbrukseiendommer ble oppdelt og arealmessig redusert som følge av bygging av veg for å bedre forbindelsen mellom E6 og nordre/øvre bydeler i Lillehammer. Den nye vegen la beslag på 34,5 dekar fulldyrka mark, 1 dekar skog og 3,5 dekar annen mark, og går over seks ulike grunneiendommer.

Hva ble løsningen?

Oppland fylkeskommune var eier av jord i området som ble nyttet som erstatning istedenfor penger. Tre av fire gardbrukere hadde dermed like mye dyrka areal etter jordskiftet og fikk også utforming av eiendommene som er godt tilpasset jordbruksdrift.

Jordskifteretten utmålte i tillegg erstatning i penger for tapt jord og for støyulemper for en av partene.

 

Før skifte: Nybygd vei la beslag på gårdbrukernes eiendomer og delte de opp.

 

 Jordskiftet erstattet marka og sørget for at hver eiendom ble mest mulig samlet.

Til toppen