Reglement for utførelse av jordskiftesaker

Kart og jordskifteprotokoll er to viktige dokumenter for å kunne tolke et gammelt jordskifte.

Protokollens innhold og utførelse av jordskifte har variert opp gjennom tidene. Det er derfor viktig å kjenne til de ulike reglementene. Nedenfor ligger ulike reglement i perioden 1921-1991. I tillegg er det departementsskrivelser fra 1859 til 1925. Departementsskrivelsene kan inneholde viktige opplysninger om hvordan et jordskifte (utskiftning) skulle utføres. Det er en fordel å lese forordet eller se på de første sidene i reglementet. Der fremgår når ikrafttredelse og hvilket reglement det erstatter.

1859 - 1921
Departementsskrivelser vedrørende Utskiftningsvesenet ved utskiftningssjef 0. Juvkam 1921 (Dekker perioden 1859-1920).

1921 - 1925
Departementsskrivelser vedrørende Utskiftningsvesenet ved utskiftningssjef 0. Juvkam 1925 (Dekker perioden 1921-1925, samt 5 fra perioden 1909-1920).

1921
Bilag til forslaget til Forretningsreglement for Utskiftningsvæsenet av J. M. Thunæs og Ch. Ø. Berven. Departemental komité nedsatt i 1916. Udatert, antakelig utgitt i 1921.

1921
Skjema til forretningsreglementet — Forretningsdokumenter, udatert. Antakelig utgitt sammen med Eksempelsamling i tilslutning til reglement for utskiftningsvesenets målinger av 30. april 1921.

1928
Reglement angående utskiftningsforretningens utførelse. Utgitt av Landbruksdepartementet den 1. februar 1928.

1951
Reglement for utførelse av jordskiftesaker etter lov om jordskifte av 22. desember 1950. Utferdiget av Landbruksdepartementet den 1. november 1951.

1954
Utkast til standard for føring av jordskiftesaker. Utsendt på høring 25. mars 1953. Trykket i 1954.

1957
Standard for føring av jordskiftesaker . Utarbeidet av Jordskiftedirektoratet 26. januar 1957.

1980
Rettleiing for utføring av jordskiftesaker etter lov om jordskifte av 21. desember 1979. Fastsatt av Landbruksdepartementet 18. juli 1980.

1984
Standard for føring av jordskiftesaker etter lov om jordskifte av 21. desember 1979. Landbruksdepartementet juli 1984.

1991
Rettleiing for utføring av jordskiftesaker etter lov om jordskifte av 21. desember 1979. Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. mai 1991.

Til toppen