Gjerde og beite

Her får du svar på ofte stilte spørsmål til jordskifterettene.

Mange steder er det  problemer med gjerde og beite. Gamle gjerder er forfalt og beitedyr kommer inn på innmark og boligtomter. Kan jordskifteretten gjøre noe med det?
Ja, og det er særlig to sakstyper i jordskifteretten som er aktuelle for å ordne bruk av beite og gjerdehold i et område.

Bruksordning er en sakstype der jordskifteretten ordner bruken av bestemte retter uten at en gjør endringer i grunneiendomsretten. I ei slik sak omorganiserer en bruken av området uten å gjøre endringer i grunneiendomsretten og de historiske rettene til bruket. Eiendommene kan fremdeles eie beiteretten på hver sine teiger, men jordskifteretten kan gjennom ei slik sak pålegge eierne å samarbeide om bruken av rettene sine. Ei slik bruksordning blir vanligvis løst ved at det stiftes et lag med regler for styring og drift av laget. Bruken blir da styrt etter regler som blir vedtatt av laget sine styrende organ etter vanlige avstemmingsregler, og innenfor de rammer jordskifteretten har trukket opp.

Felles tiltak er en sakstype der jordskifteretten kan avgjøre spørsmål om gjennomføring av investeringstiltak der to eller flere eiendommer må samarbeide for å få til et godt resultat. Dersom det skal etableres et sperregjerde, og det er nytte for den enkelte eiendom ved å samarbeide, kan derfor dette tiltaket aleine gi grunnlag for krav om jordskifte. I en slik sak avgjør jordskifteretten om tiltaket skal gjennomføres, ev. hva for standard tiltaket skal ha, når det skal gjennomføres, hvem som skal stå for å gjennomføre utbygginga og hvor stor andel den enkelte eier/rettighetshaver skal betale i anleggskostnadene. Ofte vil jordskifteretten i forbindelse med investeringer som sperregjerde, sørge for søknad om tilskudd som en del av saken.

Gjerdeskjønn.  Et typisk spørsmål som kan prøves i et skjønn etter grannegjerdelova er om det i ei eiendomsgrense er gjerdeplikt etter grannegjerdelova, og hvordan pliktene er fordelt mellom grunneierne. Dersom det er krav om å endre eksisterende gjerdetrasè eller å føre opp nytt gjerde i trasèen, vil partene ofte velge felles tiltak som jordskiftesak framfor gjerdeskjønn.

Norsk Sau og Geit har opprettet en nettside om beite- og bruksrettslige forhold i utmark, som informerer om spørsmål knyttet til gjerde og beite.

Til toppen