Kostnader

Her får du svar på ofte stilte spørsmål til jordskifterettene.

  • Hvor mye koster det å gjennomføre sak for jordskifteretten?
    Partane betaler til jordskifteretten; gebyr og godtgjøring til meddommerne, målehjelp og grensemerke og eventuelt utgifter til sakkyndig hjelp. Gjeldende gebyr for jordskifte-, grensegangs- og rettsutgreiingssaker er: 

- Inngangsgebyr: 5 ganger rettsgebyr

- Partsgebyr: 2 ganger rettsgebyr pr. part

- Grenselengdegebyr: 2 ganger rettsgebyr pr. 0,5 km merket grense

Rettsgebyret justeres jevnlig og er per i dag (1.1.2020) på kr 1172,-. For de andre sakstypene blir det vist til jskl. § 7-1. Retten har anledning til å endre de samlede gebyrkostnadene dersom arbeidstiden i saken avviker vesentlig fra det vanlige. Utgifter til meddommere utgjør samlet cirka kr. 3000,- pr. dag jordskifteretten er samlet. De mindre sakene har vanligvis to-tre møter, mens større saker behøver flere rettsmøter og dermed større kostnader.

Hva koster det å anke en jordskiftesak?

For anke til lagmannsretten skal det betales 24 ganger rettsgebyret. 

Hvem betaler sakskostnadene?

Kostnadene med saksbehandlingen hos jordskifteretten fordeles etter den nytte partene har hatt av saken - og uavhengig av hvem som har krevd saken. 

Den som har krevd sak (rekvirent) må forskuttere inngangsgebyret. Dette gebyret inngår i totalkostnadene som fordeles ved avslutting av saken. Rekvirenten får derfor ingen ekstra kostnader, utover den andelen han får etter nyttevurderinga. Kommer imidlertid jordskifteretten til at kravet var grunnløst, må rekvirenten dekke alle kostnadene.

Hvem betaler advokatutgiftene?

Hovedregelen er at parter i jordskiftesaker dekker egne utgifter til advokat. Dette gjelder imidlertid ikke når jordskifteretten behandler rettslige tvister. Kostnader til advokat blir i de tilfellene avgjort etter reglene i kap. 20 i tvisteloven. Den part som har vunnet tvisten har krav på full erstatning for sine advokatutgifter. 


 

Til toppen