Reindrift

Her får du svar på ofte stilte spørsmål til jordskifterettene.

Hva slags myndighet og saklig kompetanse har jordskifteretten i saker som involverer reindriften?

Jordskifteretten har mange virkemidler for å løse problemer og tvister som involverer reindrift. Lovhjemlene finnes i jordskifteloven og reindriftsloven. Lovverket er relativt nytt og omfattende, så vi velger her å nevne noen av virkemidlene. For mer utfyllende oversikt viser vi til reindriftsloven og jordskifteloven. Din lokale jordskifterett vil også kunne informere deg.

Bruksordning

Jordskifteretten kan med hjemmel i jordskiftelovens § 3-8 gi regler om bruk og sambruk i det samiske reinbeiteområde der det foregår reindrift. Bruksordningsreglene kan gå ut på å ordne forholdene mellom reindrifta og grunneiere og andre rettighetshavere, blant annet når det gjelder beite, flyttlei og lignende.

Jordskifteretten er også et overprøvingsorgan for interne forhold i reindriften. Leder av en siidaandel kan bringe reglene om beitebruk inn for jordskifteretten innen seks måneder etter at de er godkjent av områdestyret. Regler om beitebruk som slår urimelig ut overfor enkelte, eller er i strid med rettigheter ervervet ved særskilt rettsgrunnlag, kan settes til side av jordskifteretten, se reindriftsloven § 59 fjerde ledd.

Felles tiltak

Jordskifte kan gå ut på etablere ulike felles tiltak. Med hjemmel i jordskifteloven §3-9 kan jordskifteretten etablere felles tiltak som gjelder forholdet mellom reindriften og grunneiere eller bruksrettshavere.

Skjønn

Jordskifteretten kan i særskilt sak eller i forbindelse med jordskifte holde skjønn etter reindriftslova. Ulike typer skjønn kan være

- skjønn for vilkår og vederlag ved oppføring av husvære, buer og lignende, se reindriftsloven § 21, annet ledd

- skjønn for eventuell skade som følge av omlegging eller åpning av ny flyttlei, se reindriftsloven § 22, annet ledd

- skjønn for ulempe og skade som følge av oppføring av reingjerde og anlegg i reindrifta, se reindriftsloven § 24, annet ledd

- skjønn før grunneier eller rettighetshaver skal gjennomføre tiltak som kan være til skade eller ulempe for reindriftsutøvelse, se reindriftsloven § 63

- skjønn om reineieren skal ha adgang til å føre opp gjerde og fordeling av kostnader med dette, se reindriftsloven § 69

- erstatningsskjønn som følge av skade voldt av rein, eksempelvis på innmark, se reindriftsloven § 70

Grensefastsetting

Grunneiere, leder av reinbeitedistrikt (eller reindriftsutøver der distriktsstyre ikke er opprettet) og andre rettighetshavere kan kreve at jordskifteretten i særskilt sak skal klarlegge, merke av og beskrive eiendomsgrenser, grenser for evigvarende bruksrett eller grenser for offentlig regulering av eierrådighet, se jordskiftelovens § 4-2

Rettsutgreiing

Jordskifteretten kan med hjemmel i jordskifteloven § 4-1 klarlegge og fastsette eiendoms- og bruksrettsforholdene i sameier, i andre område der det er sambruk mellom eiendommer og i område i det samiske reinbeiteområdet der det foregår reindrift.

 

Til toppen