Domskonferanse

I domskonferansen trekker dommerne seg tilbake og skal avgjøre saken. Det er viktig at du her kommer med alle dine vurderinger, også din tvil.

Når rettsmøtet er avsluttet, setter dommerne seg sammen og drøfter saken. Rettens leder (fagdommeren) leder forhandlingene. Rådslagningen (drøftingen) skjer for lukkede dører, og du må ikke fortelle andre hva som er sagt under rådslagningen. 

Hver dommer har en stemme både i avgjørelsen av skyld og straff. Du har ikke bare lov til å være uenig, men det er en plikt dersom du mener noe annet. Er du for eksempel i tvil om skyldspørsmålet skal du stemme for frifinnelse, uavhengig av de andres standpunkt. Du er selvsagt bundet av loven både når det gjelder skyld og straffespørsmål.

Når dere i fellesskap er kommet til et resultat, skriver fagdommer et domsutkast. Det kan tenkes at dere er uenige i enkelte spørsmål, men flertallet avgjør og uenigheten vil da komme til uttrykk i dommen. Hvis dere er uenige, skriver fagdommeren utkast til flertallets og mindretallets syn. Du må Iese igjennom utkastet og gjøre de rettelser du mener bør gjøres. Vær oppmerksom på at de aller fleste domstoler tilbyr elektronisk signering av dommen. Da behøver du ikke å reise til domstolen for å signere. Les mer om det på disse sidene

Til toppen