Under rettsmøte

Som meddommer stiller du på lik linje med fagdommeren når saken skal avgjøres. Det stilles krav om at du ser helheten i saken og ikke trekker forhastede konklusjoner.

Formaning/forsikring

Fagdommeren kommer til å spørre om du tidligere har avgitt forsikring. Hvis du ikke har gjort det, skal du avlegge forsikring ved starten av rettsmøtet. Dette gjør du bare første gangen du gjør tjeneste. Før du avgir forsikringen, får du en orientering (formaning) om dine plikter som meddommer av rettens leder.

I domstolloven står det at forsikringen skal gjelde ”at han saavel i denne sak som i alle fremtidige saker vil gi vel agt paa alt, som forhandles i retten, og at han vil dømme saaledes, som han vet sandest og rettest at være efter loven og sakens bevisligheter.”

Dommere leser teksten og du skal svare: ”Det forsikrer jeg”, eller "Det lovar eg" dersom du snakker nynorsk. Alle tilstedeværende skal reise seg når forsikringen avgis.

Din oppgave som meddommer

Avgjørelsen i en straffesak kan deles i to. Skyldspørsmålet og straffeutmåling er to separate avgjørelser. Retten må finne det bevist at handlingen objektivt har funnet sted. I tillegg må det finnes bevist at tiltalte har utført handlingen med den skyld loven krever. Hovedregelen er at tiltalte må ha handlet med vitende og vilje (forsett). For domfellelse for overtredelse av noen straffebud, for eksempel etter vegtrafikklovgivningen, er det tilstrekkelig at tiltalte har handlet uaktsomt. Det er påtalemyndigheten som skal bevise at tiltalte er skyldig. Hvis retten ikke er overbevist om dette, skal tiltalte frifinnes.

Hvis tiltalte blir funnet skyldig, skal retten deretter ta stilling til hvilken straff som skal gis, eventuelt også om det skal idømmes erstatning, inndragning og tap av rettigheter.

I retten deltar du på lik linje med fagdommer i alle spørsmål som må avgjøres under hovedforhandling og når saken blir tatt opp til doms. I tingretten deltar vanligvis en fagdommer og to meddommere i hver enkelt sak. I meddomsrettssaker i lagmannsretten vil det være to fagdommere og fem meddommere.

Bevisvurdering

Når retten skal ta stilling til hvorvidt en person har gjort det han er tiltalt for, må retten vurdere de bevis som legges frem i retten. Slike bevis er vitneforklaringer, tiltaltes forklaring, dokumentbevis, befaring, tekniske bevis som fingeravtrykk, hårfunn, osv.

Det er politiet som innhenter bevis ved å etterforske saken. Påtalemyndigheten i politiet, statsadvokaten eller Riksadvokaten bringer saken inn for retten ved tiltalebeslutning. Retten kan ikke starte opp en straffesak på egen hånd. Dette er et viktig prinsipp i strafferetten, og kalles anklageprinsippet. Men retten har likevel et ansvar for å påse at saken er ”fullstendig opplyst”, og kan beslutte å innhente bevis partene ikke har tilbudt. Merk at som meddommer må du ikke prøve å innhente bevis på egen hånd, for eksempel må du ikke dra på en ”privat befaring” av et åsted, eller kontakte noen. 

Påtalemyndigheten ved aktor har bevisbyrden i straffesaker. Det må føres bevis både for at tiltalte har begått den handlingen han eller hun er tiltalt for og for subjektiv skyld. Den som er tiltalt i saken har ikke plikt til å opplyse saken gjennom å legge frem bevis, men de fleste vil forsøke å bevise sin uskyld.

Kontradiksjon og nøytralitet

Det er et helt grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp at alle de involverte skal få legge frem sin side av saken før det tas en avgjørelse. Dette kalles kontradiksjon. Det er viktig at du ikke tar stilling før du har hørt alle sidene av saken.

Under rettsmøtet må du opptre nøytralt, både ved kroppsspråk og i måten du ytrer deg på. Som dommer skal man dømme over handlinger. Det skal skje med respekt for menneskene i saken. Noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom person og sak, men det er nødvendig. Det er også forskjell på å være tiltalt og dømt. Hvis du stiller spørsmål må du formulere dem ut fra at alle er uskyldige til det motsatte er bevist.

Hvis du skulle snakke om vær eller fotball med en av partene vil andre kunne oppfatte det som at dere holder sammen. Noen saker kan du oppleve som belastende og vanskelige. Du skal ikke gi uttrykk for dette i rettsmøtet og må uansett lytte og følge godt med.

Det er også viktig ikke å kommentere saken, være seg i sosiale medier eller med familie og bekjente.

Til toppen