Godtgjørelse

Hva har jeg krav på?

Du har krav på å få dekket utgiftene du har hatt i forbindelse med ditt oppdrag som meddommer. Du har også vanligvis krav på honorar. Her får du informasjon om hva som dekkes og hvordan du leverer kravene. 

Godtgjørelse

Meddommere som ikke er i et ansettelsesforhold,  får 250 kroner per oppmøtedag. Dette gjelder studenter, pensjonister, arbeidsledige, trygdede og så videre.

De som får lønn fra arbeidsgiver, får ikke noen særskilt godtgjørelse.

Den som blir trukket i lønn av arbeidsgiver, har krav på å få kravet dekket. Det må da legges frem en attest fra arbeidsgiver som angir hvilket beløp som trekkes. Se skjema for tapt arbeidsfortjeneste.

Også selvstendig næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnes dette etter gjennomsnittlig tap per dag. Dette tapet finner du ved å dele årets bruttofortjeneste på 225 dager. Bruttofortjeneste kan dokumenteres ved kopi av ligningsattest.

Dekning av reise- og måltidsutgifter

Satser for dekning av utgifter til reise og kost reguleres i Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
Reisen skal gjennomføres på raskeste og rimeligste måte for staten. Offentlig transport brukes der det er tilgjengelig. 

Reiseutgiftene må dokumenteres med kvitteringer. Du slipper å legge ved kvitteringer dersom du reiser med rimeligste offentlig transport, for eksempel buss, tog og så videre.

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i særavtalen om dekning av utgifter til reise og kost.

Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn deg selv, må du registrere måltidsfradrag.

Rabatter

Der det tilbys rabatter, plikter du å benytte disse så langt det er mulig.

Utgifter til overnatting

Utgifter til overnatting på hotell eller lignende, dekkes etter regning.

Dersom du overnatter privat, utenfor egen bopel, utbetales et ulegitimert tillegg pr. døgn i henhold til særavtalen om dekning av utgifter til reise og kost.

 

Hvordan leverer jeg kravene?

Innlevering av reiseregning, krav om godtgjørelse, samt refusjon av tapt arbeidsfortjeneste skal gjøres elektronisk. Her finner du en beskrivelse av hvordan dette gjøres.

Elektronisk innsending av reiseutgifter og godtgjørelse

Er du meddommer i Oslo tingrett? Les om refusjonsordningen deres på tingrettens eget nettsted.

Krav om godtgjørelse og refusjon av reiseutgifter sendes inn elektronisk via Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sine selvbetjeningsløsninger.

Før du kan ta i bruk selvbetjeningsløsningene, må domstolen registrere deg som bruker. Domstolen trenger noen opplysninger fra deg for å registrere deg. Send en e-post til domstolen med følgende informasjon:

Navn - Fødselsdato - E-postadresse - Bankkontonummer - Saksnummer i rettssaken du er innkalt til.

Kontaktinformasjon til de ulike domstolene i Norge.

Når tilgang er opprettet, vil du motta en e-post fra DFØ med informasjon om hvordan du logger deg på og tar i bruk selvbetjeningsløsningene:

Krav om godtgjørelse og krav om refusjon av reiseutgifter sender du inn hver for seg.

Veiledninger for bruk av selvbeteningsløsningene

Veilednigene viser deg stegivs hvordan du fyller inn kravene elektronisk.

Godtgjørelse

Veiledning for godtgjørelse

(Klikk på forstørrelsesglasset for å gjøre zoome inn/ut)

Dersom kravet ditt gjelder tapt arbeidsfortjeneste må du legge ved en attest fra arbeidsgiver om at du er trukket i lønn. Se skjema for tapt arbeidsfortjeneste.

Reiseregning

Veiledning for reiseregning

(Klikk på forstørrelsesglasset for å gjøre zoome inn/ut)

Til informasjon; du må registrere én regning pr dag du reiser. Det vil si at dersom du har vært i retten over tre dager og har reist frem og tilbake hver dag fra eget bosted, må du lage en reiseregning pr dag. Dersom du har overnattet på hotell i de tre dagene rettsmøtet har vart, gjelder dette som én reise.

Veiledningsfilmer på YouTube:

Hvordan registrere reiseregning (YouTube)

Se film om hvordan du kan bruke elektronisk karttjeneste i appen for å beregne kjørelengde (Youtube).

 

Til toppen