Plikter

Som meddommer har du en del plikter. Møteplikt og taushetsplikt er vel kanskje selvsagt. Men det er også noen forpliktelser til hvordan du opptrer i retten.

Møteplikt

Alle som står i utvalget over meddommere og som blir trukket ut til å gjøre tjeneste i en sak, har møteplikt. Denne plikten gjelder med mindre du uttrykkelig blir fritatt fra møteplikten.

Meddommere kan trekkes til både straffesaker og sivile saker. Noen ganger blir saker avlyst på kort varsel.

Taushetsplikt

Ett rettsmøte som går for lukkede dører og med forbud mot offentlig gjengivelse av forhandlingene, pålegger ikke uten videre taushetsplikt for de tilstedeværende. Retten kan imidlertid ved kjennelse gi de tilstedeværende pålegg om hemmelighold, se domstolloven § 128. Ved pålegg om hemmelighold forbys ikke bare den offentlige gjengivelse, men også privat og muntlig gjengivelse.

Adgangen til å pålegge hemmelighold er ikke begrenset til det som er kommet frem under selve rettsforhandlingen. Regelen gjelder sakens opplysninger, slik at retten også kan pålegge hemmelighold for hele eller deler av domsgrunnene. Et slikt pålegg innebærer at de tilstedeværende har taushetsplikt. Et brudd på denne plikten kan straffes etter domstolloven § 199.

Taushetsplikt for de som arbeider i domstolen, herunder meddommere, reguleres av domstollovens § 63 A. Taushetsplikten gjelder ikke for opplysninger som kommer fram i et rettsmøte eller en rettsavgjørelse. Dette gjelder både når saken går for åpne dører og for lukkede dører.

Det er ingen lovfestet taushetsplikt for hva som blir sagt mellom dommerne i domskonferansen. Men det er god praksis at man der skal kunne diskutere fritt uten at det blir gjengitt til andre. Dette er viktig fordi det kun er den endelige dommen som skal være gjeldende.

Påkledning og kroppsspråk

Gjennom normal pen bekledning og et nøytralt kroppsspråk i retten, viser du som meddommer respekt for partene og alvoret i situasjonen de befinner seg i. Klær eller kroppsspråk skal ikke ta oppmerksomheten vekk fra saken. I noen saker kan klær og symboler, som signaliserer et tydelig budskap, kunne stride mot hensynet til rettens nøytralitet.

Du må ha et nøytralt kroppsspråk som meddommer. Vær bevisst på hvordan du fremstår i rettsmøtet, vis at du følger med og at du er interessert i det som foregår.

Du kan ikke benytte mobil under rettsmøtet eller benytte pc til annet enn hva angår saken.

Til toppen