Hvem er hvem i retten

Meddomsrett i lagmannsrett

Retten settes med to fagdommere og fem meddommere.

1. Rettens leder er den som leder ankeforhandlingen. I tillegg er det en annen juridisk dommere.

2. En meddommer er en som trekkes ut fra et utvalg meddommere til å dømme i en straffesak. Meddommernes stemmer teller likt med fagdommernes. Meddommere deltar også i enkelte sivile saker.

3. Protokollføreren er en funksjonær som fører protokollen over rettens forhandlinger (rettsboka).

4. En sakkyndig har særlig kunnskap på et fagfelt som retten har behov for å få nærmere klarlagt.

5. Forsvareren bistår siktede eller tiltalte i straffesaken, og skal ivareta tiltaltes interesser i saken. Som oftest blir forsvareren betalt av det offentlige. Vanligvis er forsvareren en advokat.

6. Tiltalte er den personen påtalemyndigheten mener har gjort seg skyldig i ett eller flere lovbrudd.

7. Aktor er den som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. Aktor har juridisk embetseksamen og er vanligvis ansatt i politiet eller hos statsadvokaten. Det er aktor som må føre bevis for at tiltalte er skyldig etter tiltalen.

8. Et vitne er en person som kan ha sett, hørt eller erfart noe som kan ha betydning for saken. Både partene i saken og retten kan føre vitner. Noen vitner kan også forklare seg om spørsmål de har spesiell kunnskap om. Disse kalles sakkyndige vitner.

9. Rettsbetjenten er rettens medhjelper til den praktiske gjennomføringen av saken. Spørsmål kan også rettes til rettsbetjenten i pauser.

10. De aller fleste rettssaker er åpne for publikum, og de fleste rettssaler har egne tilhørerplasser. Tilhørere kan være journalister, presse, pårørende, familie og venner av pårørende eller andre som har interesse av saken.

Til toppen