Sakstyper i domstolene

Meddommere deltar i straffesaker og i enkelte sivile saker i tingrettene og lagmannsretten. I tillegg benyttes meddommere i enkelte saker i jordskifterettene.

Straffesak

En straffesak gjelder det offentliges krav om at noen skal ilegges straff. Domstolens oppgave er å ta stilling til om den tiltalte er skyldig og i tilfelle utmåle straff. Det er bare domstolene som kan idømme straff og ingen kan dømmes uten at det er hjemlet i en lov.

Sivil sak

En sivil sak er en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side. Det kan dreie seg om for eksempel arbeidsforhold, familiesaker, økonomi og saker mot det offentlige, for eksempel gyldigheten av en byggetillatelse. Med unntak av foreldretvister, behandles de aller fleste sivile saker etter reglene i tvisteloven.

Les mer om prosessene i straffesaker og sivile saker i del 2 om veien gjennom en rettsprosess.

Hvilke saker deltar meddommere i?

Meddommere er med i både straffesaker og sivile saker, i både tingretten og lagmannsretten.

Straffesaker

I tingretten deltar meddommere hvis saken avgjøres ved meddomsrett. Da settes retten som regel med én fagdommer og to meddommere.

I lagmannsretten brukes også meddomsrett når anken gjelder:

- Bevisbedømmelse under skyldspørsmålet i saker med strafferamme inntil seks års fengsel

- Straffeutmåling i saker med strafferamme over seks års fengsel

Gjelder anken til lagmannsretten saker med strafferamme over seks års fengsel går slike saker som meddomsrett med to fagdommere og 5 meddommere.

Sivile saker

Dersom en sivil sak går til hovedforhandling i tingretten, skal retten settes med meddommere hvis partene krever det. Hvis ikke avgjøres saken av én dommer.

Skal saken behandles av jordskifteretten kan to jordskiftemeddommere tjenestegjøre om en av partene krever det eller jordskifteretten selv mener det trengs.

I lagmannsretten behandles en sivil sak som regel av tre fagdommere. Partene kan kreve at det innkalles to meddommere.

Til toppen