Retningslinjer for behandling av sivile saker

Dommerforeninga, Advokatforeninga og Domstoladministrasjonen satte høsten 2018 ned ei arbeidsgruppe som har utarbeida retningsliner for behandling av sivile saker i tingrettane og lagmannsrettane. Siktemålet er å fremma tvistelova sitt formål om ei forsvarleg, forholdsmessig og meir effektiv saksbehandling. Det er óg et formål å bidra til at domstolane sin behandling av saker vert likare og meir forutsigbar.

I Gulating lagmannsrett har me teke dei nye retningslinene i bruk og oppfordrar advokatar som har saker for lagmannsretten om å setja seg godt inn i retningslinene og ta dei aktivt i bruk.

Retningslinene på bokmål og nynorsk finn du her.