Vegleiar til ankeforhandling i straffesaker

Straffeprosessen sine rammer er ganske vide. Vi har derfor laga ein vegleiar å tydeleggjera kva forventningar advokatane kan ha til dommarane og dommarane til dei. Ei gjensidig forventnings-avklaring er eigna til å forenkla samarbeidet i retten og gjera rettsmøta enda betre.