Dagens saker og saksliste

22. mai kl. 12.30–14.30 (onsdag 23. mai 2018 kl. 09.00–11.45) – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/1678, sivil sak, anke over dom: Hålogaland lagmannsretts dom av 30. juni 2017. Forvaltningsrett. Om gyldigheten av vedtak om avliving av hund, jf. hundeloven § 18.

Ingen saker i Første avdeling tirsdag 22. mai 2018

Saksliste

Rettleiing for advokatar

Høgsterett ønsker å legge til rette for at advokatar som fører saker for Høgsterett, skal kunne utføre denne viktige oppgåva på best mogleg måte, og har derfor utarbeidd ei rettleiing om anke, saksførebuing og prosedyre for Høgsterett.

Rettleiinga inneheld også informasjon om kva krav og forventningar som blir stilte til dei munnlege innlegga deira. Mellom anna er krava til bestått prøvesak presiserte og tydeleggjorde. 

Dokumentet er eit elektronisk oppslagsverk der ein kan klikke seg direkte frå innhaldsoversikta til det aktuelle temaet.

Dom i storkammersaka

Høgsterett i storkammer dom 9. mai 2018 i ankesak om regulering av festeavgift. 

Saka reiser spørsmål om forholdet mellom tomtefestelova og eigedomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Partar i saka er Nannestad kommune mot Rådyrvegen borettslag.

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet møter i saka i medhald av tvistelova § 30-13. Sak nr. 2017/1693, sivil sak, anke over overskjønn.

Les meir om storkammersaka 9. april 2018

Høyesterett første gang i storkammer, 2008 Foto: Høyesterett

Høgsterett første gong i storkammer, 2008 Foto: Høyesterett

Høgsterett i 2017

I 2017 mottok Høgsterett 2141 ankar.
800 av dei var ankar over dommar, og Høgsteretts ankeutval ga samtykke til å fremme 114 av desse ankane til munnleg behandling i avdeling med fem dommarar.
Høgsteretts årsmelding for 2017

Hovudoppgåva til Høgsterett 

Høgsterett behandlar alle typar saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høgsterett ønskjer at domstolen skal vere open og at det skal vere innsyn i verksemda til domstolen.

Rettssaker i Høgsterett er opne for publikum.