Dagens saker og saksliste

Saksliste

Utnemning av to høgsterettsdommarar

Advokat Erik Thyness og lagdommar Kine Elisabeth Steinsvik er i statsråd fredag 15. februar 2019 utnemnd til dommarar i Høgsterett.

Justitiarius om søkerne

Det skal utnevnes dommere til to ledige dommerembeter ved Norges Høyesterett. Etter domstolloven § 55b fjerde ledd skal høyesterettsjustitiarius ved slike utnevnelser muntlig eller skriftlig gi uttalelse direkte til departementet etter at Innstillingsrådet har gitt sin innstilling.

Det er uttalt i forarbeidene at justitiarius "avgjør om uttalelsen skal ha karakter av en anbefaling av en eller flere søkere eller bare være en orientering til justisministeren om den kjennskap som justitiarius har til søkerne og til andre forhold av betydning for avgjørelsen."

Det ligger i dette at uttalelsen fra justitiarius ikke skal ha karakter av en selvstendig innstilling.

Jeg har i møte med justisminister Tor Mikkel Wara i dag sluttet meg til Innstillingsrådets innstilling av Erik Thyness og Kine Elisabeth Steinsvik som nr. 1 til hver av stillingene. Videre har jeg gitt uttrykk for at det også blant de øvrige søkerne er godt kvalifiserte kandidater – både på listen over innstilte og utenfor listen. 

Høyesterett, 11. februar 2019 Høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie

Se søkerlisten her

Ledig stilling som nestleiar

I juridisk utgreiingseining er det ledig stilling som nestleiar.

Nestleiaren vil ha både administrative oppgåver og utgreiingsarbeid. Arbeidet byr på varierte, krevjande og spennande utfordringar både fagleg og administrativt. Stillinga krev svært gode juridiske kvalifikasjonar og svært gode leiareigenskapar. Ein vil leggje stor vekt på breidda i faglege erfaringar, på evne til å arbeide grundig og effektivt, på leiareigenskapar og på evne til samarbeid. Gode språkkunnskapar og erfaring frå domstolane er ei føremon.
Les meir

Høgsterett i 2018

I 2018 fekk Høgsterett inn 2164 ankar. 
819 av desse gjaldt anke over dom, 416 sivile og 403 straffesaker.

Høgsteretts ankeutval ga i 103 av ankane over dom, samtykke til muntleg behandling i avdeling med fem dommarar.

I tillegg blei éi sivil sak behandla i plenum og ei sivil sak i storkammer.

Høgsteretts årsmelding for 2018

Mobilvennleg versjon

Forretningsstatistikk for Høgsterett 2018

Høgsteretts avgjerder

På Høgsteretts nettside finn du alle avgjerder frå avdeling, alle begrunna avgjerder frå Høgsteretts ankeutval og ein oversikt over alle ankar over dom som er nekta fremja.

Frå januar 2008 kan ein se heile avgjerda.

Forretningsstatistikk for Høgsterett

Ankar tillatne fremma finst i oversikta over Fremma saker

Hovudoppgåva til Høgsterett 

Høgsterett behandlar alle typar saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høgsterett ønskjer at domstolen skal vere open og at det skal vere innsyn i verksemda til domstolen.

Rettssaker i Høgsterett er opne for publikum.