Dagens saker og saksliste

Mandag 21. januar 2019

Ingen saker i avdelingene denne dag

Saksliste

Høgsterett i 2018

I 2018 fekk Høgsterett inn 2164 ankar. 
819 av desse gjaldt anke over dom, 416 sivile og 403 straffesaker.

Høgsteretts ankeutval ga i 103 av ankane over dom, samtykke til muntleg behandling i avdeling med fem dommarar.

I tillegg blei éi sivil sak behandla i plenum og ei sivil sak i storkammer.

Høgsteretts årsmelding for 2018

Mobilvennleg versjon

Saksbehandlar

Det er ledig ei fast stilling som saksbehandlar i saksbehandlingseininga i Høgsterett.

Arbeidet som saksbehandlar i saksbehandlingseininga består primært i å hjelpe dommarane og utgreiarane med saksbehandling i tilknyting til ankesakene og å utføre alminneleg ekspedisjonsarbeid. Som ein del av Høgsteretts administrative støtteapparat utfører saksbehandlarane i saksbehandlingseininga også andre administrative og praktiske arbeidsoppgåver. Saksbehandlarane har også arbeidsoppgåver knytt til digitaliseringsprosessen som Høgsterett no er inne i.

Les annonsen på JobbNorge

Saksbehandlar

Assisterende direktør

I Høyesterett er det ledig stilling som assisterende direktør.

Det juridiske og administrative støtteapparatet i Høyesterett ledes av direktøren.

Assisterende direktør er fast stedfortreder for direktøren og bistår direktøren på alle områder. Arbeidsoppgavene er krevende og varierte.

Les annonsen på JobbNorge

Assisterende direktør 

Høgsteretts avgjerder

På Høgsteretts nettside finn du alle avgjerder frå avdeling, alle begrunna avgjerder frå Høgsteretts ankeutval og ein oversikt over alle ankar over dom som er nekta fremja.

Frå januar 2008 kan ein se heile avgjerda.

Forretningsstatistikk for Høgsterett

Ankar tillatne fremma finst i oversikta over Fremma saker

Rettleiing for advokatar

Høgsterett ønsker å legge til rette for at advokatar som fører saker for Høgsterett, skal kunne utføre denne viktige oppgåva på best mogleg måte, og har derfor utarbeidd ei rettleiing om anke, saksførebuing og prosedyre for Høgsterett.

Rettleiinga inneheld også informasjon om kva krav og forventningar som blir stilte til dei munnlege innlegga deira. Mellom anna er krava til bestått prøvesak presiserte og tydeleggjorde. 

Dokumentet er eit elektronisk oppslagsverk der ein kan klikke seg direkte frå innhaldsoversikta til det aktuelle temaet.

Høgsterett i 2017

I 2017 mottok Høgsterett 2141 ankar.
800 av dei var ankar over dommar, og Høgsteretts ankeutval ga samtykke til å fremme 114 av desse ankane til munnleg behandling i avdeling med fem dommarar.
Høgsteretts årsmelding for 2017

Hovudoppgåva til Høgsterett 

Høgsterett behandlar alle typar saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høgsterett ønskjer at domstolen skal vere open og at det skal vere innsyn i verksemda til domstolen.

Rettssaker i Høgsterett er opne for publikum.