Høgsteretts vestibyle
Høgsteretts vestibyle

Rettsmøte

Tirsdag 20., onsdag 21. og torsdag 22. august 2019

Skatterett. Om et Storebrand-forvaltet private equity-fond registrert i utlandet, men skattemessig hjemmehørende i Norge, utgjør et verdipapirfond og dermed er omfattet av fritaksmetoden. Skatteloven § 10-20 andre ledd.

Tirsdag 20. og onsdag 21. august 2019

Immaterialrett. Om det kan gis midlertidig forføyning om sletting og forbud mot offentliggjøring av høyesterettsavgjørelser hentet fra Stiftelsen Lovdatas databaser.

Torsdag 22. august 2019

Strafferett. Om straffutmåling for unndragelse av merverdiavgift og grovt skattesvik. Merverdiavgiftsloven § 21-4 andre ledd andre straffalternativ og straffeloven (2005) § 379 jf. § 378.

Fullstendig berammingsliste

Saksliste

Revidert versjon av Høgsteretts Advokatveiledning

 

Høgsterett publiserte 20. juni 2019 ein større revisjon av Advokatveiledningen. 

Høgsterett vil sikra eit betre grunnlag for utmåling av erstatning for sakskostnadar.
I dette arbeidet er det mellom anna gjort endringar i retningslinene om tidspunkt for levering av sakskostnadsoppgave og innhaldet i oppgaven. 

Vidare er tatt med eit nytt punkt om korleis ein går fram ved søknad om prøvesak for Høgsterett. 

Det er og foretatt en fullstendig gjennomgåelse av resten av Advokatveiledningen. Blant annet er retningslinene for utdrag presisert.

Høgsterett i 2018

Årsmelding 2018
Mobilvennleg versjon
Forretningsstatistikk for Høgsterett 2018

Raskare publisering

Nye rutinar i Høgsterett skal sikra raskare publisering av dommar og lettare tilgjenge til sluttinnlegg.

Det er eit sentral mål for Høgsterett å vere ein open domstol. Høgsterett endrar derfor no rutinar for å leggja forholda betre til rette for rask tilgjenge til Høgsteretts dommar, og for å gje betre informasjon om sakene i forkant av ankeforhandling.

Les meir om raskare publisering 

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok