Dagens saker og saksliste

Torsdag 23. mai 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-182181, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 10. oktober 2018. Trygderett. Om karensregelen i Statens pensjonskasseloven § 27 fjerde ledd.

Tirsdag 21. mai 2019 kl. 09.00 - Torsdag 23. mai 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-179157, sivil sak, anke over overskjønn: Borgarting lagmannsretts overskjønn 9. oktober 2018. Tomtefeste. Om regulering av festeavgift ved forlengelse av feste av tomt til bolighus.

Saksliste

Ledig embete som direktør

Embetet som direktør i Høgsterett vert ledig frå 1. september 2019.  

Direktøren leiar Høgsteretts juridiske og administrative støtteapparat og har det overordna ansvaret for mellom anna økonomiforvaltning, utvikling av organisasjonen, organisering av saksavvikling og personalforvaltning.
Les heile utlysinga her  

Ledig stilling som protokollsekretær 

For jurist er det ledig stilling som protokollsekretær. 

Protokollsekretærane arbeider for dommarane i Høgsterett i samband med Høgsteretts rettsforhandlingar.
Les heile utlysinga her

Høgsterett i 2018

Årsmelding 2018
Mobilvennleg versjon
Forretningsstatistikk for Høgsterett 2018

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok