Dagens saker og saksliste

Saksliste

Høgsteretts avgjerder

På Høgsteretts nettside finn du alle avgjerder frå avdeling, alle begrunna avgjerder frå Høgsteretts ankeutval og ein oversikt over alle ankar over dom som er nekta fremja.

Frå januar 2008 kan ein se heile avgjerda.

Forretningsstatistikk for Høgsterett

Ankar tillatne fremma finst i oversikta over Fremma saker

Rettleiing for advokatar

Høgsterett ønsker å legge til rette for at advokatar som fører saker for Høgsterett, skal kunne utføre denne viktige oppgåva på best mogleg måte, og har derfor utarbeidd ei rettleiing om anke, saksførebuing og prosedyre for Høgsterett.

Rettleiinga inneheld også informasjon om kva krav og forventningar som blir stilte til dei munnlege innlegga deira. Mellom anna er krava til bestått prøvesak presiserte og tydeleggjorde. 

Dokumentet er eit elektronisk oppslagsverk der ein kan klikke seg direkte frå innhaldsoversikta til det aktuelle temaet.

Høgsterett i 2017

I 2017 mottok Høgsterett 2141 ankar.
800 av dei var ankar over dommar, og Høgsteretts ankeutval ga samtykke til å fremme 114 av desse ankane til munnleg behandling i avdeling med fem dommarar.
Høgsteretts årsmelding for 2017

Hovudoppgåva til Høgsterett 

Høgsterett behandlar alle typar saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høgsterett ønskjer at domstolen skal vere open og at det skal vere innsyn i verksemda til domstolen.

Rettssaker i Høgsterett er opne for publikum.