Dagens saker og saksliste

Ingen saker i avdelingene 23. mars 2018

     

Saksliste

Dom i plenumssaka

Høgsterett har sagt dom i sak om innhaldet i etablerte kollektive bruksrettar for lokalbefolkninga på Finnmarkseigedommens grunn i Unjárgga gielda  / Nesseby kommune.
Finnmarkseigedommens anke fører fram

Finnmarkseiendommen - domsavsigelse i plenum 93.2018

Høgsterett i plenum 9. mars 2018
Foto: Sturlason

Høgsterett i 2017

Høgsterett mottok i 2017 2141 ankar. 800 av dei var ankar over dommar, og Høgsteretts ankeutval ga samtykke til å fremme 114 av desse ankane til munnleg behandling i avdeling med fem dommarar.
Høgsteretts årsmelding for 2017

Hovudoppgåva til Høgsterett 

Høgsterett behandlar alle typar saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høgsterett ønskjer at domstolen skal vere open og at det skal vere innsyn i verksemda til domstolen.

Rettssaker i Høgsterett er opne for publikum.